تصويبنامه راجع به بهاي اراضي و ساختمانها در كليه شهرهاي مشمول ماده 2قانون نوسازي و عمران شهري

شماره 125446 /ت 415 ه 23/10/1369

وزارت كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/10/1369 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/16220 مورخ 25/9/1369 وزارت كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهرسازي مصوب 1347 تصويب نمود:
بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات در كليه شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 ، براي سال 1369 به ماخذ بهاي تعيين شده براي سال 1368 (موضوع تصويبنامه شماره 37994 مورخ 28/5/1364) تعيين گردد.
اين اتصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 83470/ت 295 ه مورخ 8/8/1369 ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

13370 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1369/11/01 :تاريخ ابلاغ 1369/10/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران