آئين نامه اجرائي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان انتقال خون ايران

شماره 119358/ت 402 ه 22/10/1369

سازمان انتقال خون ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/10/1369 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 1 ماده 15 قانون اساسنامه سازمان انتقال خون ايران مصوب 1363 آئين نامه اجرائي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطائي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان انتقال خون ايران را به شرح زير تصويب نمود.

ماده1- سازمان انتقال خون ايران در اين آئين نامه اختصارا سازمان ناميده ميشود.
ماده 2- كمكها و هداياي نقدي اعطائي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان ، موضوع بند 2 ماده 15 قانون اساسنامه سازمان انتقال خون ايران مصوب 1363 پس از وصول به حسابهاي خزانه داري كل واريز مي گردد.
ماده 3- خزانه داري كل موظف است براساس درخواست وجه ذيحساب سازمان ، معادل وجوه موضوع ماده 2 اين آئين نامه را كه به حسابهاي خزانه داري كل واريز گرديده است به حسابي كه به همين منظور توسط ذيحسابي سازمان نزد بانكي كه حسابهاي سازمان در آن متمركز است افتتاح مي گردد،پرداخت نمايد.
تبصره 1- برداشت از حساب بانكي موضوع اين ماده با دو امضاي مدير عامل سازمان يا مقام مجاز از طرف وي و ذيحساب سازمان ، مجاز خواهد بود.
تبصره 2- ذيحساب سازمان موظف است عملكرد حساب بانكي موضوع اين ماده را ( كه دريافت و پرداخت وجوه موضوع اين آئين نامه صرفا از طريق آن انجام مي گيرد)به صورت جداگانه در دفاتر مالي سازمان ثبت و نگهداري نمايد تا در زمان انجام حسابرسي توسط ديوان محاسبات ،قابل ارائه باشد.
ماده 4- وجوه موضوع اين آئين نامه منحصرا براي مصارفي كه توسط اهداكنندگان تعيين شده است قابل استفاده مي باشد. در صورتي كه اهداكنندگان مورد مصرف وجوه اهدائي را تعيين نكرده باشند ، اين مبالغ در زمينه هاي توليد فرآورده هاي مختلف خوني ،تشو.يق و ترغيب داوطلبان اهداي خون و پلاسما و نيز آموزش و پژوهش در جهت ارتقاي سطح كيفي و كمي امر خون رساني ،قابل استفاده مي باشد.
تبصره 1- استخدام دائم افراد از محل وجوه موضوع اين آئين نامه ،مجاز نمي باشد.
تبصره 2- مصرف وجوه موضوع اين آئييننامه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع قانون (( نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند)) مصوب 1364 و آئين نامه اجرائي آن مي باشد.
ماده 5- مانده وجوه موضوع اين آئين نامه كه تا پايان هر سال به مصرف نرسيده است، در سالهاي بعد با رعايت مثقررات اين آئين نامه قابل مصرف مي باشد.
ماده 6- كمكها و هداياي غير نقدي اعطائي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان جز،اموال سازمان محسوب مي گردد و براي انجام وظايف سازمان مورد استفاده قرار م يگيرد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

13369 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1369/10/30 :تاريخ ابلاغ 1369/10/05 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان انتقال خون ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران