آئين نامه اجرائي تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 37840/ت 192 ك 8/10/1369

گمرك ايران - سازمان بنادر و كشتيراني
اكثريت وزاري عضو كميسيون اقتصاد هيات دولت در جلسه مورخ 5/9/1369 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران در جلسه مورخ 15/1/1369 و به استناد تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 آئين نامه اجرائي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- مناطق ويژه موضوع تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 ، اماكن محصوري هستند كه در مناطق بندري تحت نظارت سازمان بنادر وكشتيراني و در مناطق غير بندري تحت نظارت گمرك ايران به منظور نگهداري اماني مواد اوليه ، قطعات و ابزار ( از جمله ماشين آلات صنعتي ) ومواد توليدي وارداتي پيش بيني ميگردند .
ماده 2- تعيين محلهاي مناسب براي ايجاد مناطق ويژه با توجه به موارد زير انجام خواهد شد:
1- در مناطق بندري براساس اولويتها و امكانات ،توسط سازمان بنادر و كشتيراني ، سازمان بنادر و كشتيراني از لحاظ امكانات و نحوه نظارت با گمرك ايران هماهنگي خواهد نمود.
2- در مناطق غير بندري براساس نزديكي به مراكز صنعتي با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط ،توسط گمرك ايران
3- مواد اوليه ، قطعات براي خط توليد ، ابزار توليدي ( از جمله ماشين آلات صنعتي ) و مواد جنبي وكمكي براي توليد كه بدون اختصاص ارز از منابع دولتي ، وارد مي شوند قابل ورود به مناطق ويژه موضوع اين آئين نامه مي باشند.
تبصره - اقلام نظامي و اقلامي از كالاهاي موضوع اين ماده كه ممنوعيت شرعي دارند از شمول مفاد اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 4- ورود و پذيرش كالا به مناطق ويژه تابع مقررات عمومي مربوط به واردات كالا به اماكن گمركي و بندري مي باشد.
ماده 5- مهلت نگهداري كالا در مناطق ويژه يكسال است و در صورت پرداخت هزينه انبارداري و ساير هزينه هاي متعلقه با موافقت سازمان بنادر و كشتيراني يا گمرك ايران ( حسب مورد ) براي شش ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
ماده 6- انتقال كالاهاي موضوع ماده 3 اين آئين نامه از مبادي ورودي كشور به مناطق ويژه يا انتقال كالا از يك منطقه ويژه به منطقه ديگر تابع تشريفات ترانزيت داخلي مي باشد. صاحبان كالاهاييكه به منطق ويژه وارد شده اند ميتوانند بدون هر گونه تشريفاتي آنها را از كشور خارج نمايند.
تبصره – در صورت انتقال كالا از يك منطقه ويژه به منطقه ويژه ديگر مهلتهاي موضوع ماده 5 اين آئين نامه نسبت به مجموع زمانهاي نگهداري كالا در مناطق ويژه ،لازم الرعايه مي باشد.
ماده 7- در صورتي كه صاحب كالا ظرف مهلت مقرر يا پايان مهلت تمديدي موضوع ماده 5 اين آئين نامه نسبت به ترخيص يا خارج نمودن كالا از كشور اقدام ننمايد سازمان بنادر و كشتيراني يا گمرك ايران (حسب مورد) براساس دستور العملي كه به تصويب وزاري امور اقتصادي و دارائي ، راه وترابري و بازرگاني خواهد رسيد نسبت به فروش كالا اقدام مي نمايند.
ماده 8- هزينه هاي تخليه .بارگيري و انبارداري كالا در مناطق ويژه براساس تعرفه هائيكه به تصويب وزاري امور اقتصادي و دارائي ،راه و ترابري و بازرگاني خواهد رسيد ، تعيين مي گردد.
ماده 9- وارد كننده كالا به مناطق ويژه مي تواند تمام يا قسمتي از كالاي خود را با ظهر نويسي اسناد حمل و تاييد گمرك مربوط ، به ديگران واگذار نمايد در اين صورت انتقال گيرنده صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره 1- براي كالاهائيكه به مناطق ويژه وارد مي گردند صرفا يك قبض انبار بنام وارد كننده اوليه صادر خواهد شد.
تبصره 2- كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني ،گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني كه در محل وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد مي تواند نسبت به تعيين ميزان كالاهاي قابل واگذاري در مناطق ويژه اقدام نمايد.
ماده 10- كليه اشخاصي كه مجاز به واردات كالا به كشورهستند مي توانند با ارائه اسناد موضوع ماده 9 اين آئين نامه و ساير اسناد و مجوزه هاي لازم براي ترخيص قطعي يا ورود موقت ،نسبت به انجام تشريفات مربوط اقدام نمايند.
تبصره – ورود كالا از مناطق ويژه به كشور بدون رعايت مفاد اين ماده تابع مقررات قاچاق گمركي موضوع فصل چهارم قانون امور گمركي و ساير مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 11- هر گونه تخلف از مقررات اين آئين نامه و ضوابطي كه براساس آن ، لازم الرعايه است تابع مقررات تخلفات گمركي موضوع فصل چهارم قانون امور گمركي و قسمت ششم آئين نامه اجرائي قانون مزبور مي باشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 2/10/1369 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

13365 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1369/10/25 :تاريخ ابلاغ 1369/09/05 :تاريخ تصويب
:موضوع گمرك جمهوري اسلامي ايران
سازمان بنادر و كشتيراني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران