قانون الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/2/14

شماره 46928 9/8/1361
وزارت دادگستري
ماده واحده - دو تبصره زير بعنوان تبصره هاي 2و3 به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/61 مجلس شوراي اسلامي اضافه ميشود
تبصره 2- شورايعالي قضائي ميتواند براي قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب علاوه بر افراد مذكور در اين قانون از بين طلاب حوزه هاي علميه كه معلومات عمومي در حدود ديپلم دارندو دروس سطح حوزه را طي نموده باشند، با طي دوره كارآموزي كه شورايعالي قضائي تعيين مينمايد، استخدام كند0
تشخيص صلاحيت علمي اين قبيل افراد با شورايعالي قضائي ياهيئت منتخب شوراي مذكور خواهد بود0
تبصره 3- شورايعالي قضائي موظف است شرايط مقرردراين قانون را در مورد كليه قضات دادسراهاي انقلاب نيز به مورد اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه دوزادهم مهرماه يكهزار و سيصد وشصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

10987 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/08/24 :تاريخ ابلاغ 1361/07/12 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران