قانون راجع به معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري ، لوازم و وسائل پزشكي ،ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد ميشود0


شماره 46926 9/8/1361

وزارت امور اقتصادي و دارائي
ماده واحده - گمرك ايران مجاز به ترخيص دارو، لوازم ارتوپدي ، لوازم و وسايل پزشكي و طبي وم واد اوليه جهت تهيه دست و پاي مصنوعي كه توسط بنياد شهيد وارد ميشود با معافيت از حقوق گمركي ، سود بازرگاني عوراض به استثناي هزينه انبارداري و باربري خواهد بود0 ضمنا" كالاهاي موصوف كه توسط بنياد تا كنون بطور نسيه از گمركات ترخيص شده است ، مشمول معافيت اين قانون خواهد بود0
قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

10987 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/08/24 :تاريخ ابلاغ 1361/07/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران