قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون ايران


شماره 46870 2/8/1361
وزارت بهداري

ماده واحده - بمنظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر كشور و همچنين تهيه فرآورده هاي سلولي وپلاسمائي وتدوين و اجراي ضوابط مربوط به امورانتقال خون موسسات درماني و آموزشي و پژوهشي در زمينه ايمونوهماتولوژي و انتقال خون و نيز روشهاي جمع آوري و نگهداري و پخش و استفادهاز خون و فرآورده هاي سلولي و پلاسمائي سازماني بنام سازمان انتقال خون ايران وابسته به وزارت بهداري تشكيل ميشود0
تبصره 1- اساسنامه و طرز تشكيل سازمان ظرف سه ماه پس ازتصويب اين قانون بوسيله وزارت بهداري تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد0
تبصره 2- كليه اموال منقول وغير منقول واعتبارات و تعهدات و كاركنان فعلي سازمان ملي انتقال خون به سازمان جديد واگذار و منتقل ميشوند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه روزپنجشنبه پانزرده مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/08/22 :تاريخ ابلاغ 1361/07/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران