قانون الحاق سه تبصره به قانون توزيع عادلانه آب


شماره 86216 7/1/1362

وزارت نيرو
ماده واحده : سه تبصره ذيل به مده 33 قانون توزيع عادلانه آب اضافه ميشود :
تبصره 1 : وزارت نيرو ومكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را بمنظور كمك به طبقه مستضعف تعيني وپس از تصويب هيئت دولت به اجراء در آورد0
تبصره 2 : در موراديكه جلوگيري از ضرر كشاورزان و يا تشويق آنها به كشف محصولات ا ساسي تخفيف خاصي را اقتضاء كندوزارت نيرو ميتوان با تصويب هييت دولت تخفيف لازم را منظور نمايد0
تبصره 3 : دولت مكلف است همه ساله علاوه بر تامين اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي تبصره 1 اين ماده در مقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشتركين كم مصرف تخفيفهاي موضوع تبصره 2 اين را در بودجه سالانه پيش بيني كرده و بمنظور تامين آب درمناطق محروم در اتيار وزارت نيرو بگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد وشصت ويك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 22/12/1361 بتائيد شوراي محترم نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلاي : اكبر هاشمي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
1362/01/25 :تاريخ ابلاغ 1361/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نيرو
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران