قانون راجع به تاسيس شركتهاي سهامي حمل ونقل


شماره 85198 18/12/1361
ماده واحده : به وزارت راه وترابري اجازه داده ميشود كه نسبت به تاسيس شركتهاي حمل و نقل مشروحه زير اقدام نمايد :
الف : شركت سهامي حمل ونقل جمهوري اسلامي ايران : بمنظوراعمال نظارت و رفع تنگناهاي مربوط به حمل ونقل كالاهاي اساسي از مبادي ورودي كشور به مناطق جنگي و محروم و دور افتاده و در مواقع حساس
ب : شركت سهامي حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران : به منظور نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتي از كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور .
ج : شركت سهامي حمل نقل جاده اي يخچالدار : بمنظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتي از مواد فاسد شدني
تبصره 1 : شركتهاي بند الف و ب هركدام حداكثر تا ظرفيت 500 دستگاه كاميون و شركت بند ج تا ظرفيت 300 دستگاه قابل توسعه ميباشند
تبصره 2 : اساسنامه شركتهاي فوق الذكر پس از تائيد شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بايستي بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد .
تبصره 3 : مجمع عمومي شركتهاي فوق از وزراي راه وترابري ، بازرگاني ، كشاورزي و عمران روستائي ، اقتصاد و دارائي و مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه تشكيل خواهد شد و رياست مجمع با وزير راه وترابري خواهد بود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روزدوشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصدو شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي

11102 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1362/01/21 :تاريخ ابلاغ 1361/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران