تصويبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 8 آئين نامه اجرائي بند 9 تبصره 3 قانون بودجه 1367 كل كشور

شماره 49046/ ت 558 28/7/1367
بنياد شهيد انقلاب اسلامي
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/7/1367 بنا به پيشنهاد شماره 247/67/م مورخ 23/5/1367 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تائيد وزارت برنامه و بودجه تصويب نمودند تبصره 4 ماده 8 آئين نامه اجرائي بند 9 تبصره3 قانون بودجه سال 1367 كل كشور اصلاح گردد .

تبصره4- كميته متشكل از معاونين وزارتخانه هاي بازارگاني ، صنايع ، برنامه و بودجه ، كشور ، نماينده بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي زيربط ( حذف مورد ) در بنياد شهيد تشكيل مي گردد . وظيفه اين كميته علاوه بر بررسي طرهها ، رسيدگي به مشكلات و كمك در جهت رفع موانع ايجاد اشتغال از جمله مشكلات تامين ارز ، موافقت اصولي ، تامين بودجه ريالي ، تامين مصالح ساختماني مي باشند هر يك از اعضاي كميته موظفند مشكلات مذكور را تا اصول نتيجه مطلوب از طريق دستگاه زيربط خودشان پيگيري و نتيجه را به كميته منعكس نمايند .
نخست وزير – ميرحسين موسوي

12725 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1367/08/14 :تاريخ ابلاغ 1367/07/13 :تاريخ تصويب
:موضوع بنياد شهيد انقلاب اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران