آئين نامه اجرائي تبصره 26 قانون بودجه سال 1367 كل كشور

شماره 56850/ت 409 19/6/1367
وزارت امور اقتصادي و دارائي

هيأات وزيران در جلسه مورخ 13/6/1367 بنا به پيشنهاد شماره 7121/4541/56 مورخ 29/3/1367 وزارت اموراقتصادي و دارائي آئين نامه اجرائي تبصره 26 قانون بودجه سال 1367 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده1- كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي وشركتها ي دولتي و موسساتي كه شمـول قانون بر آنها
مستلزم ذكر نام است و نهاد هاي انقلاب اسلامي در صورت ضرورت مي توانند در سال1367 اتومبيل هاي مورد نياز خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مفاد اين آئين نامه خريداري نمايند .
ماده2- تشخيـص ضرورت و تعداد مشخصات و نوع اتومبيل مورد نياز به عهده كميسيون ماده 2 لايحه قانوني
نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 27/6/1358 ميباشد.
ماده3- وزارت صنايع سنگين مكلف است با توجه ضه تأمين اتومبيل هاي مورد ناز دستگاههاي دولتي كه با رعايت مراتب مقرر در ماده2 اين آئين نامه تأييد واعلام گرديده است را در اولويت قرار دهند.
ماده4- خريد اتومبيل دست دوم از هر قبيل و نيز خريد اتومبيل به قيمت غير رسمي مجاز نمي باشد.
نخست وزير – مير حسين موسوي

12690 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1367/06/30 :تاريخ ابلاغ 1367/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران