آئين نامه اجرائي نحوه مصرف اعتبارات رديف (108502) قانون بودجه سال 1367 كل كشور موضوع بند (16) قانون مزبور

شماره 7014/ ت/ 163 16/3/6713
دادگستري جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1367 بنا به پيشنهاد دادگستري جمهوري اسلامي ايران و تأييديه شماره 1254-64/1792-1 مورخ 21/2/1367 وزارت برنامه و بودجه باستناد بند (20) تبصره (12) قانون بودجه سال 1367 كل كشور آئين نامه اجرائي بند (16) تبصره (12) قانون مزبور موضوع نحوه مصرف اعتبارات رديف (108502) قانون بودجه سال 67 را بشرح زير تصويب نموند:

بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود اعتبارات تخصيص داده شده از محل رديف(108502) قانون بودجه سال 1367 (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني) را در حدود وجوه مأخذه از خزانه «موضوع رديف (14)بند (الف) تيصره 15 قانون بودجه سال 1367 و آئين نامه اجرائي آن» و براساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصارف مشروحه ذيل برساند:
1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز است با استفاده از خودياري مردم و كمك ساير مؤسسات و ارگانهاي دولتي و غير دولتي و شهرداريهاو همچنين با استفاده از اعتبارات تخصيص يافته رديف (108502) قانون بودجه سال 1367 بمنظور افزايش سطح كارائي و درآمدهاي وصولي و ايجاد تسهيل و تسريع در كار مراجعين و زمينه مساعد جهت ارائه خدمات ثبتي بمردم اقصي نقاط كشور، خارج از ساير مقررات عمومي دولت نسبت به توسعه تشكيلات و تدارك و تأسيس واحدهاي ثبتي جديد و مستقل در نقاطي كه مصلحت و متقضي بداند و نيز تشكيل هئيتهاي رسيدگي بدرخواستهاي مالكيت (موضوع قانون حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و اصلاحات بعدي آن مصوب مردادماه 1365) و گسترش هيئتهاي مذكور اقدام و مخارج مربوط بخريد يا اجاره ساختمان جهت استقرار واحدهاي ثبتي و مأمورين اعزامي و همچنين خريد وسائط نقليه مناسب و وسائل و تجهيزات و تأسيسات و ملزومات و ابزار كار مورد حاجت براي واحدهاي جديدالتأسيس و يا براي تكميل و تجهيز واحدهاي دائر موجود و هزينههاي مربوط به هيئتها را از محل اعتبار تخصيص يافته رديف (108502) قانون بودجه سال 1367 و كمكهاي مردم و ارگانهاتأمين و پرداخت و اسناد آن را در چهار چوب آئين نامه اجرائي رديف (14) بند الف تبصره (15) قانون بودجه سال 1367 به هزينه قطعي منظور نمايد.
2- بمنظور ايجاد تحرك و فعاليت بيشتر و پيشرفت سريع كارها و انجام امور معوقه دستگاه و تسهيل و تسريع كار مراجعين و افزايش سطح درآمد و عوائد وصولي و كارآئي دستگاه و جبران مضايق پرسنلي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند با بسيج و تجهيز كادر متخصص و ماهر و فعال دستگاه، امور مختلف ثبتي و اجرائي و ثبت خلاصه معاملات و اسناد و در دفتاتر املاك و تحرير دفترچه سند مالكيت و تعقيب پروندههاي اجرائي تا مرحله وصول و ايصال نيمعشر دولتي و مختومه نمودن پروندهها و نيز ثبت تغييرات و اظهارنامههاي شركتهاي تجارتي و غير تجاري و اظهارنامه علائم و اختراعات و نام تجارتي و پلمپ دفاتر و بازرسي دفترخانههاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و تهيه و تنظيم حسابها ترازنامهها- و فرهست عمليات مالي و امور مربوط به آزمون و انتخاب سردفتران و دفترياران و ساير امور تخصصي و فني ثبت را به گروههاي بسيج شده احاله و ارجاع و با تعيين ملاك، و نصاب و ميزان خدمات، بتناسب آمادهبازده كارهاي انجام شده، و ارزش خدمات و ميزان درآمدها و عوائد وصولي و فعاليتهاي انجام شده، طيق ضوابط داخلي به مسخدمين و كسانيكه در افزايش سطح درآمد و كارآرائي دستگاه و پيشرفت امور و تسهيل و تسريع كار مراجعين فعاليت مؤثر داشتهاند خارج از ساير مقررات عمومي دولت از محل اعتبار تخصيص يافته رديف (108502) بتخصيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان، مبلقي بعنوان حقالزحمه خدمات پرداخت و اسناد هزينه مربوطه را با رعايت آئين نامه اجرائي رديف (14) بند تبصره 15 قانون بودجه سال 67 بهزينه قطعي منظور نمايد.
3- در جهت تحصيل درآمد و عوائد بيشتر و جلب رضايت مراجعين و انجام امور معوقه و ايجاد تحرك و تسهيل و تسريع كار مراجعين و امكان ايجاد واحدهاي جديد ثبتي و جبران مضايق پرسنلي دستگاه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند در سال 1367 تعدادي كارمند جديد بطور غير رسمي و از طريق خريد خدمت و يا روزمزد جهت اشتغال در مشاغل، متصدي خدمات عمومي، بايگاني، اموردفتري، حسابداري، ماشيننويسي، و نظاير آن با تحصيلات كمتر از مدارك دانشگاهي و حداقل تا سطح پايان دوره ابتدائي جهت خدمات در واحدهاي ثبتي مركز و شهرستانها در سطح كشور بنحو متقضي جذب و بكار گمارده و دستمزد و مقرري آنان را بر حسب مورد از محل اعتبار تخصيص يافته رديف(108502) تا پايان سالجاري تأمين و پرداخت و بترتيبي اقدام نمايد كه هيچگونه تعهدي بسال بعد منتقل نشود.
4- سلزمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند بمنظور ايجاد تحرك و ترغيب و تشويق كاركناني كه در پيشرفت امور جاري و افزايش درآمدهاي دولتي و ايفاء امور معوقه و تسريع كار مراجعين فعاليت مؤثر و محسوس داشته و طرز كار و عملكرد آنان به تأييد سازمان رئيس سازمان مذكور يا مقام مجاز از طرف ايشان رضايتبخش بوده است در حدود اعتبار تخصيص يافته از محل رديف (108502 قانون بودجه سال 1367 كل كشور و خارج از ساير مقررات عمومي دولت، مبلغي به تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و اماك كشور و يا مقام مجاز از طرف ايشان يعنوان پاداش حسن خدمت به اين قبيل مستخدمين پرداخت نمايد.
5- هرگاه بيماري مبتلا به كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناشي از ايفاء وظايف اداري محوله باشد با تأييد مراجع پزشكي مورد قبول دستگاه و يا بتشخيص رئيس سازمان مذكور و يا مقام مجاز از طرف ايشان مابهالتفاوت مخارج درمان پس از كسر كمكهاي سازمان تأمين خدمات بهداشتي و درماني و بيمه كاركنان دولت، از محل اعتبار رديف (108502) تأمين و پرداخت خواهد شد.
6- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند در صورت اقتضاء بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر رفاهي كاركنان در حدود امكانات مالي و اعتبارات تخصيص يافته رديف (108502) بتشخيص رئيس سازمان مذكور يا مقام مجاز از طرف ايشان مبلغي حداكثر تا سي ميليون ريال به سرمايه صندوق تعاون وام ضروري كاركنان سازمان ثبت كمك بلاعوض نموده و اسناد هزينه آن را با رعايت آئين نامه اجرائي رديف 14 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 كل كشور بهزينه قطعي منظور نمايد تا صندوق مذكور در چهارچوب مقررات و اساسنامه مصوبه نسبت به پرداخت وام ضروري بكاركنان نيازمند دستگاه در سطح مركز و شهرستانهاي كشور اقدام نمايد.
7- بمنظور ايجاد تحرك و افزايش سطح كارائي و بالا رفتن سطح درآمد و عوائد وصولي دستگاه تسريع كار مراجعين و انجام امور معوقه تعداد جلسات و ميزان حق حضور شركت در جلسات «موضوع ماده 8 آئين نامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري و اصلاحيه آن» قضات عضو هيئتهاي رسيدگي بدرخواستهاي مالكيت موضوع بند الف ماده 1 قانون حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و اصلاحات بعدي آن مصوب مردادماه 1365 و هيئتهاي نظارت ثبت منطقه موضوع ماده 6 اصلاحي قانون ثبت و شوراي عالي ثبت موضوع ماده 25 مكرر و 6 اصلاحي قانون ثبت و اعضاء دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران موضوع ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تير ماه 1354 كه جلسات آنان خارج از وقت اداري تشكيل ميگردد. از تاريخ اول ارديبهشت ماه 1367 بميزان هر جلسه 2500 ريال و حداكثر تا 16 جلسه در ماه تعيين ميشود.
8- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجاز است خارج از شمول آئين نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي و ساير مقررات عمومي دولت راساً از طريق انعقاد قرارداد لازم با چاپخانههاي مجهز و مطمئن نظير چاپخانه دولتي ايران، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يا چاپخانه بانك ملي ايران با شركت چاپ افست و يا ساير چاپخانههاي مجهز و مورد اعتماد و مطوئن مركز به تشخيص دستگاه مستقلاً نسبت به تهيه و توزيع انواع دفاتر اوراق و مطبوعات دولتي مورد حاجت كليه واحدهاي تابعه در سطح كشور بطور يكجا و ك قلم اقدام و بنا به تراضي طرفين و در چهارچوب قرارداد منعقد فيمابين، هزينه كاغذ و مقوا و دستمزد چاپ و تجليد مطبوعات و دفاتر مذكور را از محل اعتبار تخصيصي رديف (108502) قانون بودجه سال 1367 تأمين و پرداخت و اسناد و مدارك مالي مربوط را براساس آئين نامه اجرائي رديف 14 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 بهزينه قطعي منظور نمايد.
نخست وزير - ميرحسين موسوي

12609 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1367/03/12 :تاريخ ابلاغ 1367/02/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران