قانون الزام دولت جهت تنظيم لايحه قانوني نفتروزنامه رسمي شماره 11102-21/1/1362
شماره 92386 19/12/1361
وزارت نفت

ماده واحده - از تايخ تصويب اين قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهارماه لايحه نفت و اساسنامه موسسات تابعه خود را منطبق بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري ايران تهيه و طبق اصل 74قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

11102 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1362/01/21 :تاريخ ابلاغ 1361/12/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران