آئين نامه اجرائي جزء«الف» بند13تبصره 12فانون بودجه سال1367

شماره6692/ت 150 12/3/1367

وزارت دفاع
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1367بنابه پيشنهاد شماره 7/7/07/202/67/م مورخ 3/2/1367وزارت دفاع وتأييد شماره1259/64/1003-1 مورخ21/2/1367وزارت برنامه وبودجه آئين نامه اجرائي جزء «الف» بند13تبصره12قانون بودجه سال1367را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده1-عوايد موضوع جزء«الف»بند13تبصره12قانون بودجه سال1367عبارتست از:
الف ـ فروش ضايعات غيرقابل مصرف جيره غذائي پرسنل شامل نان خشك وچربي اضافي گوشت وغذا وحلب وگوني وكارتون خالي از هرقبيل.
ب ـ روغن سوخته وضايعات غيرقابل استفاده از سرويس وسائل نقليه موتوري وقوطي وحلب وبشكه هاي خالي غيرقابل مصرف مربوطه.
پ ـ فضولات پادگاني از قبيل پهن وفضله كبوتران وسايرفضولات حيواني.
ت ـ درآمدهائيكه طبق مقررات مربوطه از فعاليتهاي رفاهي از قبيل آرايشگاه وبوفه وباشگاه وخياط خانه وسينما وعكاسي وخشك شوئي ومهمانسرا واردوگاههاي استراحت ودكاكين عايد ميگردد.
ماده2-عوايد موضوع ماده 1اين آئينننامه به حسابهائبكه بنابه تقاضاي وزارت دفاع توسط خزانه بهمين منظور افتتاح شده وياميشود واريز خواهدشد،حسابهاي مذكور غيرقابل برداشت بوده وموجودي آن در پانزدهم وپايان هر ماه بحساب تمركز وجوه خزانه كه بهمين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده ويا ميشود منتقل خواهد شدتابه ترتيبي كه خزانه معين ميكند بحساب درآمد عمومي واريز گردد.
ماده3-اعتبار موضوع اين آئين نامه حداكثرتا ميزان 50%وجوه واريز شده بحساب تمركزوجوه خزانه موضوع ماده 2اين آئين نامه وسقف اعتبار جزء«الف»بند13تبصره12قانون بودجه سال67بنابه پيشنهادوزيردفاع واعلام نظر وزارت برنامه وبودجه ازاعتبار رديف503116قانون بودجه سالجاري تعيين وابلاغ خواهد شد.
ماده4-وجه لازم براي هزينه هاي اين آئين نامه از محل اعتبار موضوع ماده 3بادرخواست وجه ذيحسابي وزارت دفاع بحسابي كه بهمين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده ويا ميشود واريز خواهد شد استفاده از حساب مذكور با امضاي مشترك وزير دفاع يا مقام مجاز از طرف ايشان وذيحساب وزارت مذكور مجاز ميباشد.
ماده5-سهميه نيروها،يگانها،پايگاهها،وپادگانهاي ارتش جمهري اسلامي ايران از محل اعتبار موضوع اين آئين نامه با توجه به وجوه واريزي آنها بحساب تمركز وجوه خزانه بنابه پيشنهاد ستاد مشترك وموافقت وزير دفاع تعيين وبحساب دارائيهاي مربوطه واريزخواهدشد.
ماده6-اعتبار موضوع اين آئين نامه جهت كمك به پرسنل وظيفه بي بضاعت يا پرسنل وظيفه اي كه ترخيص ميگردند وبضاعت تهيه لباس را ندارند ونيز جهت تأمين ساير هزينه هاي ضروري واجتناب ناپذير در رابطه بانگهداري وراه اندازي منابع درآمدي موضوع اين آئين نامه به تشخيص وزير يامقام مجاز از طرف ايشان بارعايت قانون محاسبات عمومي ومفاد بند20تبصره12قانون بودجه سال1367قابل مصرف خواهد بود.
تبصره-حداكثر كمك موضوع اين ماده به هر يك از افراد مشمول اين ماده معادل40000ريال خواهد بود.
نخست وزيرـ ميرحسين موسوي

12607 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1367/03/21 :تاريخ ابلاغ 1367/02/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران