آئين نامه اجرائي نحوه هزينه كردن اعتبارات بند8از قسمت«الف»تبصره15 قانون بودجه سال 1367 كل كشور

شماره5334/ت109 1/3/1367

وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخه25/2/1367بنا به پيشنهاد شماره52/5/1/944مورخ11/2/1367وزارت كشور وتأييد شماره1250-64/1366-1مورخ21/2/1367وزارت برنامه وبودجه وشماره3679مورخ22/2/1367وزارت امور اقتصادي ودارائي آئين نامه اجرائي نحوه هزينه كردن اعتبارات بند 8از قسمت«الف»تبصره15قانون بودجه سال1367كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده1ـاجازه داده ميشود مبلغ يكصدوبيست ميليون ريال(000/000/120)ريال اعتبار مصوب اين بند در قانون بودجه سال1367كل كشور بمنظور انجام هزينه هاي مربوط به(مركز آموزش سياسي ـ ساحانادبيرخانه شوراي امنيت كشور)بشرح زير هزينه گردد:
موارد هزينه
الف)اعتبارات منظور شده در قانون بودجه براي هر يك از فعاليتهاي مركز آموزش سياسي مبلغ پنجاه ميليون(000/000/50)ريال ساحانا مبلغ پنجاه ميليون(000/000/50)ريال دبيرخانه شوراي امنيت كشور بيست ميليون (000/000/20)ريال ميباشد.
ب)پرداخت حقوق ومزاياي پرسنل شاغل وتأمين هزينه هاي اداري در حد اعتبارات مصوب مربوط به هر يك از فعاليتها براساس مفادموافقتنامه مبادله شده بودجه جاري وزارت كشور ميباشد.
ج)خريد وسايل وملزمات وهزينه هاي سرمايه اي و اعطاي كمكهادر حد اعتبارات مصوب مربوط به هر يك از فعاليتها بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده بودجه جاري وزارت كشور ميباشد.
د)پرداخت ساير هزينه هاي پيش بيني نشده مربوط به اجراي فعاليتهاي(مركز آموزش سياسي ساحاناـ دبيرخانه شوراي امنيت كشور).
ماده2ـ نحوه مصرف اعتبارات موضوع اين آئين نامه تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ميباشد(مصوبه 6/11/64وآئين نامه اجرائي مربوط).
ماده3ـ مسئوليت تشخيص تسجيل وانجام تعهد وصدور حواله حسب مورد بعهده وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان ميباشد.
نخست وزيرـ ميرحسين موسوي

12597 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1367/03/08 :تاريخ ابلاغ 1367/02/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران