آئين نامه استخدامي مستخدمين هواپيمائي ملي ايران (هما)


شماره11212 2/4/1359
آئين نامه استخدامي مستخدمين هواپيمائي ملي ايران (هما) كه درجلسه مورخ 10/3/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد ..

فصل اول – كليات
ماده 1- تعاريف : الف – منظور از كلمه شركت دراين آئين نامه شركت هواپيمائي ملي ايران (هما) است كه بموجب قانون تاسيس هواپيمائي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوائي كشوري مصوب چهاردهم تيرماه 1345 تأسيس گرديده است .
ب- استخدام شركت – عبارتست از پذيرفتن شخص حقيقي به خدمت رسمي در شركت است .
پ- خدمت شركت – عبارت از اشتغال بكاري است كه مستخدم بموجب حكم رسمي مكلف بانجام آن ميگردد .
ت- حكم رسمي – عبارت از نامه صادره از طرف مقامات صلاحيت دار شركت بعنوان مستخدم در حدود قوانين و مقررات مربوطه است .
ث- شغل – عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخص است كه از طرف شركت به عنوان كار واحد شناخته شده باشد .
ج- شغل مستمر – عبارت از يك سلسله وظايف و مسئوليتهائيكه در شركت بطور مستمر براي يك پست ارجاع به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اينگه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد .
چ- شغل موقت – شغلهاي غير مستمر كه جنبه استمرار ندارد به عنوان شغل موقت شناخته شده و استخدام اشخاص بطور رسمي براي تصدي اين مشاغل ممنوع است .
ح- ارتقاء رتبه – عبارت است از نائل شدن به شغل مستمر كه در طبقه شغلي بالاتر قراردارد
خ- اعطاي پايه – عبارت است از دادن پايه بالاتر
د- انتقال – عبارت است از تغيير واحد محل خدمت يا تغيير محل خدمت مستخدم است كه در هر مورد با تغيير شغل مستمر وي توأم خواهد بود .
ذ- مأموريت عبارت است از :
1- محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در شغل مستمر خود دارد .
2- اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانه ها و ساير مؤسسات يا اعزام به سازمانهاي بين المللي كه دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته و شركت درآنها را مقتضي بداند .
3- اعزام مستخدم براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي درداخل يا خارج از كشور .
ماده 3- مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت استخدام شده مشمول مقررات اين آئين نامه خواهند بود .
ماده3- مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل موقت شركت استخدام شده بموجب قراردادهائي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مرجع عمومي شركت ميرسد .
ماده4 – حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره ( شامل مدير عامل و دونفر از مستخدمين شركت كه طبق اساسنامه شركت از اعضاي هيئت مديره ميباشند )بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مينمايند و در دوره تصدي مشاغل شغل ديگري نخواهند داشت و درهر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنها وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول اين مقررات خواهند بود .
ماده5- تشكيلات و مشاغل مستمر شركت و هرنوع تغييرات بعدي در آن يا ايجاد مشاغل مستمر با تصويب هيئت مديره شركت خواهد بود .
ماده 6- اتباع بيگانه طبق تبصره 2 ماده 8 قانون تأسيس هواپيماي ملي ايران مصوب چهارده تير 45 بطور قراردادي استخدام خواهند شد و از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي و مقررات اين آئين نامه خارج و فقط تابع مفاد قرارداد استخدامي خود با شركت رعايت مقررات مربوطه قانون اساسي خواهند بود .
تبصره – تشخيص نياز باستخدام اتباع بيگانه و ضوابط مربوط به استخدام آنان طبق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره ميرسد .
تبصره 2- كاركنان خارجي شركت كه درتاريخ تصويب اين آئين نامه بكار اشتغال دارند نيز مشمول اين ماده و تبصره 1 آن خواهند بود .
ماده 7- استخدام كاركنان محلي براي خدمت در شعب و نمايندگيها در خارج از كشور تابع ضوابط و مقررات موضوع محلي ميباشند .
فصل دوم – ورود به خدمت و آموزش و انتصابات
ماده 8- پستهاي خالي مستمر شركت كه داراي بودجه مصوبه باشند در صورت امكان بوسيله مستخدمين شاغل و يا آماده بخدمت واجد شرائط اشتغال ميگردد و شركت فقط در صورتي اقدام به استخدام مستخدم جديد مينمايد كه دريكي از واحدهاي پست خالي با بودجه مصوب موجود بوده و نتوان از بين مستخدمين شاغل كسي را كه واجد شرائط احراز لازم باشد براي تصدي آن برگزيد .
ماده 9- داو طلبان استخدام براي تصدي مشاغل شركت بايد داراي شرائط زير باشند :
الف – داشتن حداقل سن 18 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام براي كليه مشاغل و حداكثر 45 سال تمام سن در مورد مشاغل تخصصي
ب- تابعيت ايران
پ- دار ا بودن يكي از اديان رسمي كشور
ت- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر قانوني
ث- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدائي
ج- دارا بودن شرائط براي احراز شغل مورد نظر بر اساس ضوابط تعيين شده طبق طرح طبقه بندي مشاغل شركت
چ- داشتن صحت مزاج و توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام ميشوند براساس معيارها و ضوابط مدون پزشكي شركت
ح- انجام خدمت زير پرچم در صورت مشمول بودن يا معافيت قانوني
خ-عدم اعتياد به استعمال مواد مخدر و مبتلا نبودن به امراض ساري
ماده 10- استخدام اشخاص برحسب احتياج از طريق امتحان يا مسابقه يا هر دو بنا بر روش و صلاحديد شركت با توجه به اصل شايستگي به عمل ميآيد .
ماده 12- داولباني كه درامتحان قبول شوند يكدوره آموزشي سه ماهه تا شش ماهه را طي خواهند كرد و درپايان دوره آموزشي خدمت آنان تصويب شده تلقي گرديده و دوره آموزشي جزو دوره خدمت آنان محسوب ميشود .
مگر آنكه ضمن دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشود كه دراينصورت بخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده ميشود به افرادي كه بخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده ميشود حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت و همچنين كسور پرداختني توسط آنان بابت بازنشستگي مسترد خواهد شد .
تبصره 1- دوره آزمايشي افرادي كه ميباشد قبل از تصدي شغل مستمر مربوطه برنامه هاي آزمايشي يا كار آموزي بگذرانند از پايان برنامه هاي مذكور شروع و درصورت تثبيت خدمت آنان دوران آموزشي نيز جزو دوران خدمت آنان محسوب ميشود .
تبصره 2- مدت دوره آزمايشي موضوع اين ماده در مورد مستخدمين مشاغل خلباني ، كمك خلباني ، مهندسي پرواز براساس ضوابط و استانداردهاي بين المللي پرواز و با توجه به انواع هواپيماها بر طبق نظامنامه اي تعيين و پس از تأييد هيئت مديره شركت قابل اجرا خواهد بود .
ماده 12- شركت با توجه به احتياجات خود و در حدود خط مشي مصوب هيئت مديره و طبق نظامنامه هائيكه به تصويب هيئت مديره ميرسد برنامه هاي آموزشي يا كارآموزي لازم را تنظيم و به هزينه خود بمورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 13- شركت بايد در مواقع معين كه كمتر از يكسال در سال نباشد شايستگي و استعداد مستخدمين خود را مورد ارزيابي قرارداده و نتيجه را در پرونده استخدامي آنان منعكس سازد اين سنجش بنحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم براي تغيير شغل ارتقاءرتبه يا تغيير پايه لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي و آموزشي جديد باشد أ
تبصره – اجراي مفاد اين ماده طبق نظامنامه اي خواهد بود كه توسط شركت تهيه و به تصويب هيئت مديره ميرسد .
فصل سوم - حقوق و مزايا
ماده 14- شركت بايدبراساس اهميت وظايف ومسييوليتها وشرايط احراز شغل ازلحاظ معلومات وتجربه كليه مشاغل مستمر خود را ارزيابي وطبقه بندي نموده ودررتبه هاي مربوط قرار دهد.
تبصره 1- طرح طبقه بندي مشاغل كه شامل طرح مشاغل وظايف وشرايط احراز طبقات مشاغل وفهرست تخصيص طبقات مشاغل به رتبه هاونحوه ارزيابي مشاغل ودستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشدتوسط شركت تهيه وپس از تصويب هييت مديره شركت بمورداجرا گذاشته ميشود.
تبصره 2-درمواردي كه ضرورت ايجاب كندكه درطرح طبقه بندي مشاغل ويا قسمتي ازآن اصلاح بعمل بيايدويا مشاغل مستمرجديد ايجاد شود اصلاحيه وطرح طبقه بندي مشاغل مستمر جديد بايد به ترتيب مندرج درتبصره (1) بالا تهيه وبه تصويب برسد.
ماده 15- حقوق كاركنان غير پروازي شركت طبق جدول حقوق مصوب 17/10/56شوراي حقوق ودستمزدوحقوق كاركنان كادر عملياتي پرواز (خلبان –كمك خلبان –مهندس پرواز )طبق جدول حقوقي مصوب جلسه مورخ 11/11/1355شوراي حقوق ودستمزد وحقوق كاركنان خدمات پروازي (مهمانداران) طبق جدول حقوقي مصوب جلسه مورخ 19/10/1355 شوراي حقوق ودستمزد بارعايت ماده 1 لايحه قانوني حداقل و حداكثرحقوق مستخدمين دولت مورخ 4/2/1358تعيين وپرداخت مي گردد.جداول مذكور پيوست آيين نامه ميباشد.
ماده 16- فوق العاده شغل كادر پروازي وخلبان وكمك خلبان مهندس پرواز براساس جدول شماره 42 - 3 - 7 - 28 مورخ 3/3/56 شوراي حقوق و دستمزد با رعايت مقررات لايحه قانوني مربوط به حداكثر وحداقل حقوق مستخدمين دولت ونيز فوق العاده شغل مهمانداران هواپيما براساس مقررات مربوطه با توجه به موارد فوق قابل پرداخت مي باشد ضمنا اگر شرايط بازار كار وتخصص برخي مشاغل ايجاب كمد كه مبلغي بيش از حداكثر مندرج درلايحه به مستخدمين مشاغل پرداخت شود بايد براساس مقررات تبصره 2الحاقي به ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولت مصوب جلسه15/10/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در اين مورد كسب مجوز بعمل آيد .
تبصره 1- مزاياي شغل مادامي قابل پرداخت است كه مستخدم در شغلي كه مزايا به آن تعلق گيرد انجام وظيفه كند .
تبصره 2- تعيين مشاغل مستحق دريافت مزاياي شغل اين ماده و ميزان حداقل و حداكثر مزاياي شغل قابل پرداخت به هر يك از مشاغل مورد نظر به پيشنهاد شركت و تصويب هيئت مديره و تأييد شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود .
تبصره 3- تشخيص مزاياي مستمر كه به اقتضاي شغل مورد تصدي در زمان تصويب اين آئين نامه در شركت مورد عمل است و يا بايد به مستخدم پرداخت شود با هيئت مديره شركت خواهد بود و تازمانيكه وضع مستخدمين شركت با توجه به مفاد ماده 92 اين آئين نامه تطبيق نيافته مزاياي مستمر جايگزين مزاياي شغلي محصوب ميشوند .
ماده 17- افراديكه به استخدام شركت درميآيند به استناد شغلي كه براي آن استخدام ميشوند درپايه يك رتبه شغلي مربوطه قرارميگيرند و سپس ميتوانند با رعايت شرايط اين آئين نامه تا آخرين پايه رتبه شغلي خود ارتقاء يابند مگر آنكه داراي سوابق خدمت مؤثر در رشته شغلي مربوطه باشند كه در اينصورت پايه مناسب با سوابق خدمت قبلي به آنها داده ميشود كه حداكثر آن سه پايه بيشتر نخواهد بود .
تبصره – نحوه احتساب سوابق خدمت قبل از استخدام مستخدمين بر طبق نظامنامه اي تعيين و پس از تصويب هيئت مديره قابل اجرا است .
ماده 18- در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين مشمول اين آئين نامه شركت بايد بازاء هر يك سال خدمت يك پايه به آنان ترفيع دهد و اگر مستخدم خدمات برجسته انجام داده باشد به جاي يك پايه ميتوان استثناً دوپايه به وي ترفيع داد .
تبصره – خدمات رضايت بخش و برجسته با ضوابطي كه در نظامنامه موضوع تبصره ماده 13 اين آئين نامه تعيين ميشود سنجش خواهد شد .
ماده 19- ارتقاء مستخدم از يك رتبه به رتبه بالاتر با رعايت شرايط زير خواهد بود :
الف – در رتبه جديد شغل بدون متصدي وجود داشته باشد .
ب- مستخدم شرايط احراز شغل رتبه جديد را دارا باشد .
تبصره – مستخدميني كه ارتقاء رتبه يافته يا مييابند در پايه اي از رتبه جديد قرار خواهند گرفت كه در رتبه قبلي دارا بوده اند در مواردي كه پايه قبلي مستخدم در رتبه جديد قرار خواهند گرفت كه دررتبه قبلي دارا بوده اند درموارديكه پايه قبلي مستخدم در رتبه جديد وجود نداشته باشد آخرين پايه رتبه جديد به آنان اعطاء ميشود .
ماده 20- هر گاه شغلي بلاتصدي وجود داشته و مستخدم واجد شرايط احراز مقرر در طرح طبقه بندي مشاغل براي تصدي آن وجود نداشته باشد شركت ميتواند از ميان مستخدمين شاغل در رشته شغلي مربوطه يكنفر را با رعايت موارد زير جهت تصدي آن شغل برگزيند و تا زماني كه مستخدم شرايط احراز شغل را نداشته باشد اورا در شغل مورد تصدي با عنوان كفالت ابقاء نمايد .
الف- تفاوت طبقه شغلي موجود مستخدم با طبقه شغلي بلاتصدي بيش از دورتبه نباشد مگر درمواقع ضروري و نياز مبرم كه در اينصورت بايد مراتب به تصويب هيئت مديره برسد .
ب- درصورت نداشتن مدرك تحصيلي لازم مقرر در طرح طبقه بندي مشاغل به ازاء هر سال كمبود تحصيلات داراي دوسال تجربه در رشته شغلي بلاتصدي باشد .
پ- در صورت تصدي شغل بلاتصدي مستخدم از مزاياي شغل جديد برخوردار خواهد بود ولي گروه و پايه شغلي او تغييري نخواهد كرد مگر با احراز شغل جديد .
ماده 21- در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم ميتوان شغلي در رتبه پايين تر به او ارجاع كرد دراينصورت مستخدم در پايه اي از رتبه جديد قرارميگيرد كه در رتبه قبلي داشته ولي تفاوت حقوق پايه رتبه قبلي را باضافه ترفيعات رتبه جديد به شرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه بالاترين رتبه اي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد و در تعيين حقوق آمادگي به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرارميگيرد .در صورت عدم قبول چنين شغلي مستخدم آماده بخدمت خواهد شد .
ارتقاء رتبه مجدد مستخدميني كه بترتيب فوق در رتبه پايين تر منصوب ميشود تا بالاترين رتبه اي كه قبلاً دارا بوده مجاز ميباشد و در اينصورت در پايه اي از رتبه بالاتر قرارميگيرد كه در رتبه پايين تر داشته و تفاوت حاصله از ارتقاء رتبه او بابت تفاوت حقوق در فوق محسوب خواهد شد .
تبصره – مستخدمين مشاغل كادر پروازي وخلبان وكمك خلبان مهندس پرواز و مهمانداري را در صورت ضرورت و با موافقت مستخدم ميتوان درمشاغل غير پروازي گماشت در اينصورت مستخدم از حقوق و مزاياي مربوط به شغل جديد برخوردار خواهد شد .
ماده 22- انجام اضافه كار تابع تصميم كلي دولت در دستگاههاي دولتي است هرگاه چنين مجوزي وجود داشته باشد با رعايت حدود آن قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره – ميزان اضافه كار ساعتي و نحوه محاسبه آن در مورد مستخدمين كادر پروازي وخلبان وكمك خلبان مهندس پرواز و مهمانداران از شمول اين ماده خارج و براساس آئين نامه اي خواهد بود كه پس از تصويب هيئت مديره شركت به تأييد شوراي حقوق و دستمزد برسد .
ماده 23- برقراري فوق العاده روزانه و فوق العاده هاي :
بدي آب و هوا ، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت ، اشتغال خارج از كشور ،كسر صندوق ،تضمين ، نوبت كاري ، پرداخت هزينه هاي :رفت و برگشت ، سفر ، نقل مكان و هزينه پذيرائي به مستخدمين شركت بر طبق آئين نامه ها خواهد بود كه پس از تصويب هيئت مديره شركت به تأييد شوراي حقوق و دستمزد ميرسد .
ماده 24- پرداخت پاداش پايان سال و عيدي به مستخدمين و پرداخت پاداش پايان خدمت آنان تابع مقررات عمومي دولت است .
فصل چهارم – رفاه مستخدمين
ماده 25- مستخدمين شركت سالي سي روز تقويمي به تناسب مدت خدمت حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا ، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت، اشتغال خارج از كشور ، تضمين ماهانه را خواهند داشت .
ماده 26- ادامه خدمت در مشاغل مربوطه منوط به حفظ سلامت مستخدمين مشمول اين آئين نامه در طول مدت خدمت خواهد بود و تا زماني در مشاغل محوله باقي خواهند ماند كه از سلامت جسمي و روحي لازم براي انجام وظيفه محوله برخوردار باشند .
تبصره 1- تشخيص و تصدي سلامت جسمي و روحي مستخدمين شركت با كميسيون پزشكي شركت خواهد بود . ضوابط مربوط به تشخيص و تصدي سلامت جسمي و روحي مستخدمين خلباني ، كمك خلباني و مهندسي پرواز با تبعيت از معيارهاي بين المللي پزشكي هوائي توسط قسمت پزشكي شركت مدون و تعيين خواهد شد .
تبصره 2- شركت مكلف است از پزشك يا پزشكاني كه واجد شرايط قانوني صلاحيت تشخيص و تصدي سلامت جسمي و روحي مشاغل خلباني ،كمك خلباني . مهندسي پرواز بر اساس معيارهاي بين المللي پزشكي هوائي باشند .استفاده نمايد .
تبصره 3- هر گاه رأي صادره كميسيون پزشكي شركت در مورد مستخدمين مشاغل خلباني ،كمك خلباني . مهندسي پرواز مورد قبول مستخدم قرار نگيرد مستخدم ميتواند با رعايت موازين قانوني موضوع را به سازمان هواپيمائي كشوري ارجاع نمايد و رأي سازمان مذكور در اين مورد قطعي خواهد بود .
ماده 27- مستخدمين شركت در صورت ابتلا به بيماريها و حوادث ناشي از كار يا غير ناشي از كار كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد .
تبصره 1- جز در موارد بيماريهاي صعب العلاج مدت استفاده از مرخصي استعلاجي 4 ماه درسال خواهد بود .
تبصره 2- استفاده از مرخصي استعلاجي تا مدت حداكثر تا مدت يكماه با تشخيص و تأييد قسمت پزشكي و يا پزشكان معتمد قسمت مزبور و چنانچه از يكماه تجاوز نمايد با تشخيص و تأييد كميسيون پزشكي شركت برقرار خواهد گرديد .
تبصره 3- شركت مكلف است مستخدمي را كه درحال استفاده از مرخصي استعلاجي است پس از بهبودي بشغلي كه قبل بيماري داشته است يا مشاغل در رديف شغل مذكور بازگردانيده و حقوق دريافتي قبل از بيماري را بوي پرداخت نمايد .
تبصره 4- ترتيب تشكيل و تعيين كميسيون پزشكي و صدور راي براساس نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره شركت ميرسد ولي درهر صورت اگر مستخدم بيمار مايل باشد و هزينه آن را تقبل كند
ماده 28 – با مستخدمين مشاغل كادر پروازي وخلبان وكمك خلبان مهندس پرواز و مهمانداران از شمول ماده26 و براساس آئين نامه اي خواهد بود و يا قابليت فني پرواز را از دست ميدهند بر طبق نظامنامه اي كه به تصويب هيئت مديره شركت و تأييد مراجع صلاحيت دار قانوني خواهد رسيد رفتار ميشود .
ماده 29- بانوان مستخدم شركت كه باردار ميشوند به تشخيص و تأييد قسمت پزشكي شركت براي زايمان فرزند ميتوانند حداكثر از سه ماه مرخصي با استفاده از كليه حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده ها به عنوان مرخصي زايمان استفاده نمايند شروع مرخصي زايمان بايد با نظر پزشك معالج باشد.
تبصره – بانوان مستخدم مشاغل مهمانداري موظفند از زماني كه باردار ميشوند قسمت پزشكي شركت را مطلع و از تاريخي كه قسمت پزشكي تعيين ميكند از ادامه پرواز معاف هستند و از تاريخ معافيت از پرواز تا هنگامي كه طبق اين ماده مشمول استفاده از مرخصي زايمان ميشوند بر طبق نظامنامه اي كه به تصويب هيئت مديره شركت خواهد رسيد با آنها رفتار ميشود .
ماده 30- مستخدم مي تواندبا موافقت مدير عامل شركت از مرخصي بدون حقوق كه حد اكثر آن در هرباراز يك بارتجاوز نخواهد كرداستفاده كندودرهر حال حد اكثر مدتي كه مستخدم شركت در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال است .
تبصره 1-نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق متناسب با سنوات خدمت ودرازاهر يك سال تمام خدمت دوماه خواهد بود .
تبصره 2-براي ادامه تحصيلات عالي درزمينه صنعت هواپيمايي مرخصي بدون حقوقمقرردراين آيين نامه با تصويب هييت مديره تا دوسال ديگر قابل تمديد بوده ومي تواند بطور يكجا پس از سه سال تمام خدمت مورد استفاده قرار گيرد .
ماده 31- مدت مرحصي بدون جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود و مستخدمي كه برحسب مورد از مرخصي بدون حقوق بيش از مدت مقرر در تبصره 1 اين ماده استفاده كند در صورتيكه پس از پايان مرخصي شغلي براي ارجاع بوي موجود نباشد شركت ميتواند او را آماده بخدمت نمايد مدت مرخصي بدون حقوق مستخدم براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز شركت مشروط براينكه منجر به اخذ مدرك تحصيلي شود از لحاظ بازنشستگي وظيفه يا پرداخت كسور مربوطه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود .
تبصره 1- حفظ شغل مستخدمي كه برحسب مورد بيش از مدت مقرر از مرخصي بدون حقوق استفاده كند الزامي نيست :
الف – مستخدم باسابقه خدمت 5 سال تمام و كمتر در شركت تا دوماه
ب- مستخدم باسابقه خدمت 5 سال تمام تا ده سال تمام در شركت تا چهار ماه
پ- مستخدم باسابقه خدمت بيش از ده سال تمام در شركت تا شش ماه
ماده 32- نحوه استفاده از مرخصي هاي مندرج در اين آئين نامه براساس نظام نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره شركت ميرسد .
ماده 33- شركت بطرق مقتضي در تأمين شرائط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار و همچنين كمك به امور تعاوني و رفاه مستخدمين اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد . نحوه اجراي اين ماده بموجب طرحي خواهد بود كه با توجه به مقررات مربوطه به تصويب مجمع عمومي ميرسد .
فصل پنجم – بازنشستگي و وظيفه
ماده 34- از تاريخ تصويب اين آئين نامه شركت بايد هر ماه 7 درصد از حقوق و فوق العاده شغل هر يك از مستخدمين شمول اين آئين نامه را بابت كسور بازنشستگي سهم مستخدم كسر نموده و پس از افزودن معادل 14 در صد حقوق و فوق العاده شغل آنان بابت سهم شركت مجموع آن را به صندوق بازنشستگي و وظيفه كه از اين پس صندوق ناميده ميشود پرداخت نمايد .
تبصره -كسور بازنشستگي مستخدمين شركت برمبناي تمام حقوق وفوق العاده شغل بر اساس رتبه و پايه آنان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره2 – شركت در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي و وظيفه كمبود آنرا از محل اعتبارات خود در بودجه شركت تأمين و بصندوق پرداخت خواهد نمود .
تبصره 3- كسور بازنشستگي مستخدمين آماده بخدمت برمبناي تمام حقوق وفوق العاده شغل بر اساس رتبه و پايه آنان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 4- وجوه پرداخت مستخدمين و شركت بصندوق تعاون شركت باضافه سودهاي متعلقه از تاريخ تصويب اين آئين نامه بصندوق بازنشستگي ووظيفه منتقل گرديده و بترتيب مقرر دراين ماده بابت كسور باز نشستگي سهم مستخدم و شركت كه ميبايد طبق ماده 34 به صتدوق پرداخت نمايد منظور خواهد شد .
ماده 35- طرز تشكيل و نحوه اداره صندوق بازنشستگي ووظيفه كه با مشاركت مستخدمين شركت انجام خواهد شد و نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه موجود در صندوق به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه پس از تصويب هيئت مديره شركت به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 36- سابقه خدمت مستخدمين شاغل از تاريخ استخدام در شركت تا تاريخ تصويب اين آئين نامه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه احتساب خواهد گرديد و مستخدمين بايد كسور بازنشستگي سهم خود را به ترتيب مقرر در ماده 34 اين آئين نامه براساس حقوق و فوق العاده شغل هاي ماهانه دريافتي از شركت در مدت مزبور با كار مزد هاي متعلقه در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق اعلام مينمايد به صندوق پرداخت نمايد شركت نيز متقابلا سهم خود را بابت مدت مزبور طبق مقررات همان ماده پرداخت خواهد نمود .
ماده 37- آن عده از مستخدمين شركت كه طبق ماده 3 اين آئين نامه بصورت موقت به استخدام شركت درآمده و بعدا مشمول مقررات اين آئين نامه گرديده اگر مايل باشند سابقه خدمت غير رسمي خود را از لحاظ بازنشستگي و وظيفه احتساب گردد بايد كسور بازنشستگي خود را بترتيب مقرر در ماده 34 اين آئين نامه براساس حقوق و فوق العاده شغلهاي ماهانه دريافتي از شركت در مدت مزبور با كار مزد هاي متعلقه حداكثر در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق اعلام مينمايد به صندوق پرداخت نمايد شركت نيز متقابلا سهم خود را بابت مدت مزبور طبق مقررات همان ماده پرداخت خواهد نمود.اين قبيل مستخدمين اگر به جبران مدت خدمت غير رسمي خود مبالغي به عنوان فوق العاده پايان قرارداد يا بازخريد خدمت و از اين قبيل دريافت داشته باشند به شركت مسترد خواهند نمود .
ماده 38- مستخدمين شركت سابق هواپيمائي ايران و شركت سرويس فرودگاه مهرآباد كه در خدمت شركت سابق ابقاء شده اند چنانچه مايل باشند كه سوابق خدمت گذشته آنها در شركتها تاتاريخ تأسيس شركت هواپيمائي ملي ايران ((هما)) از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو داوران خدمت آنان در بازخريد شركت منظور شود و از مزاياي مقررات اين فصل استفاده كنند مشروط براينكه به جبران سوابق خدمت مذكور مبالغي به عنوان فوق العاده پايان خدمت يا باز خريد خدمت و از اين قبيل از شركتهاي مزبور دريافت نداشته باشند بايد حقوق و فوق العاده شغلهاي ماهانه دريافتي از شركتهاي مزبور با كارمزدهاي متعلقه در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق اعلام مينمايد به صندوق پرداخت نمايد شركت نيز متقابلا سهم خود را بابت مدت مزبور طبق مقررات همان ماده پرداخت خواهد نمود .
ماده 39- خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي مستخدمين شركت از لحاظ بازنشستگي جزء داوران خدمت آنان در شركت منظور ميشود ومستخدمين مشمول بايد كسور بازنشستگي خود را بترتيب مقرر در ماده 34 اين آئين نامه براساس حقوق و فوق العاده شغلهاي ماهانه دريافتي از شركت در مدت مزبور با كار مزد هاي متعلقه حداكثر در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق اعلام مينمايد به صندوق پرداخت نمايد شركت نيز متقابلا سهم خود را بابت مدت مزبور طبق مقررات همان ماده پرداخت خواهد نمود.
ماده 40- مستخدميني قبل از استخدام در شركت درساير سازمانهاي كشوري اعم از دولتي ، ملي و خصوصي اشتغال داشته اند مشروط به داشتن و رعايت شرايط زير و درصورتي كه مايل باشند سوابق خدمات گذشته آنان از لحاظ بازنشستگي ووظيفه جزو دوران خدمت آنان درشركت منظور ميشود واز مزاياي مقررات اين فصل استفاده خواهند نمود .
الف – سوابق خدمت گذشته آنان بر طبق ماده 17و تبصره آن سوابق خدمت مؤثر دررشته شغلي مربوطه تشخيص داده ميشود .
ب- مستخدمين شاغل در تاريخ تصويب اين آئين نامه مدارك مربوط به سوابق خدمت گذشته خود را در بدو استخدام شركت ارائه نموده باشند ومستخدميني كه بعد از تصويب اين آئين نامه باستخدام شركت پذيرفته ميشوند مدارك مربوطه را در بدو استخدام خود ارائه نمايد .
پ- به جبران سوابق خدمت مذكور مبالغي لعنوان فوق العاده پايان خدمت يا بازخريد خدمت و از اين قبيل دريافت نداشته باشند .
ت0 حداكثر سوابق خدمت قابل احتساب 5 سال تمام خواهد بود .
ث- مستخدمين كسور بازنشستگي مربوطه را اعم از سهم خود و سهم شركت با كارمزدهاي متعلقه به ترتيب مقرر در ماده 34 اين آئين نامه براساس حقوق و فوق العاده شغل دريافتي از شركت درتاريخ تصويب اين آئين نامه حداكثر در 60 ماه متوالي از تاريخي كه صندوق اعلام مينمايد به صندوق پرداخت نمايد
ماده 41- هرگاه مستخدمي از بابت پرداخت كسور بازنشستگي سوابق خدمت احتساب شده مذكور درماده هاي 36 و 37 و 38 و 39 و40 به صندوق بدهكار و فوت شود بازماندگان از پرداخت بقيه قسط معافند و شركت نيز متقابلا از پرداخت كسور سهم خود معاف خواهد بود .
ماده 42- مستخدمين شركت كه بيكي از مقامات دولتي در ماده 3 قانون استخدام كشوري انتخاب شوند خدمت آنان در دوران انتصاب يا انتخاب با پرداخت كسور بازنشستگي سهم خود برمبناي تمام حقوق وفوق العاده شغل بر اساس رتبه و پايه آنان احتساب و برداشت خواهد شد.
ماده 43- مستخدم ميتواند در موارد زير درخواست بازنشستگي نمايد و شركت بايد قبول كند :
مستخدم زن با 25 سال تمام سابقه خدمت و يا حداقل 50 سال تمام سن و مستخدم مرد با 30 سال تمام سابق خدمت و يا حداقل 50 سال تمام سن و يا حداقل ده سال تمام كسور بازنشستگي مقرر پرداخت كرده باشند و يا پرداخت آن را طبق مقررات اين آئين نامه تعهد نموده باشد .
تبصره 1- چنانچه سابقه خدمت پس از استخدام مستخدم در شركت بيش از 20 سال تمام باشد و مستخدم درخواست بازنشستگي نمايد شركت ميتواند بدون رعايت شرط سن با تصويب هيئت مديره اورا طبق مقررات ماده 47 بازنشسته نمايد .
تبصره 2- به سابقه خدمت مستخدم از نظر بازنشستگي و وظيفه به تناسب هر پنج سال سابقه كار در كارهاي سخت و زيان آور يكسال افزوده ميشود.
تبصره 3- كارهاي سخت وزيان آور برطبق نظام نامه اي بتصويب هيئت مديره خواهد رسيد تعيين ميشود .
ماده 44- شركت ميتواند مرد را با حداقل 60 سال سن و زن را با حداقل 55 سال سن بشرطي كه لااقل ده سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي را داشته باشند و يا پرداخت آنرا طبق مقررات اين آئين نامه تعهد كرده باشند بازنشسته نمايد .
ماده 45 - شركت بايد مستخدميني را كه به 65 سال تمام رسيده باشند بازنشسته نمايد .
تبصره – در صورتيكه سابقه خدمت موضوع اين ماده در شركت كمتر از پانزده سال باشد پانزده سال تمام محسوب ميشود .
ماده 46 – ملاك تشخيص سن مستخدميني را كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه درخدمت شركت هستند شناسنامه اي است كه درتاريخ مزبور در دست دارند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين آئين نامه درخدمت شركت هستند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه خواهند داد.
تبصره – اگر ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از روي مدرك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه ملاك محاسبه خواهد بود
ماده 47- حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي وپنجم متوسط حقوق مستخدم ضربدر سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است مشروط بر آنكه :
الف –از حد اقل مقرري كه براي مستخدمين بازنشسته مشمول قانون استخدام كشوري تعيين مي گرددكمتر نباشد.
ب –از چهار پنجم آخرين مبلغ حقوق و حد اكثر 150000ريال تجاوز ننمايد.
تبصره –منظور از سنوات پرداخت كسور باز نشستگي مقرردر اين ماده عبارت از سنوات خدمتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را تعهد نموده وملزم به پرداخت آن مي باشد .
ماده 48- متوسط حقوق از لحاظ اين آيين نامه عبارت از معدل حقوق سه سال آخر خدمت است ،ولي درصورتيكه مجموع سنوات خدمت مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق سنوات خدمت مذكور خواهدبود.
ماده 49- حقوق بازنشستگي ووظيفه از صندوق بازنشستگي ووظيفه مستخدمين هواپيمايي ملي ايران ((هما))پرداخت خواهد شدكه درآمد آنبه شرح زير است :
الف – 7%حقوق وفوق العاده شغل ماهيانه كليه مستخدمين مشمول اين آيين نامه كه بابت كسور بازنشستگي ازحقوق ماهانه آنان كسر مي شود بعلاوه معادل 14%حقوق وفوق العاده شغل ماهانه كليه مستخدمان مزبور كه از بودجه شركت هواپيمايي ملي ((هما ))تامين وپرداخت مي گردد.
ب –سود حاصله از نحوه بهره برداري واستفاده از وجوه كسور بازنشستگي.
پ- وجوهي كه به موجب تبصره 2 و4 ماده 34بصندوق واريز مي گردد.
تبصره –وجوهي كه بنحوي از انحابه صندوق بازنشستگي ووظيفه ريخته مي شود اختصاص به بازنشستگان وموظفين شركت هواپيمايي ملي ايران داشته وبه هيچ عنوان نبايد به مصرف غير مجاز برسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.
ماده 50-درصورتيكه مستخدم به علت بيناري يا حادثه اي غير ناشي از كارازكار افتاده شناخته شود ماهانه يك سي وپنجم متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت كسور بازنشستگي را به عنوان حقوق وظيفه از كار افتادگي دريافت خواهدداشت واين حقوق درحداكثر حقوق بازنشستگي مقرر درماده 47تجاوز نخواهدكرد ودرصورتيكه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از 15 سال باشد 15سال تمام محسوب خواهد شد .
ماده 51- درصورتيكه مستخدم به علت بيماري ناشي از كاريا حادثه ناشي از كاريا بسسبب انجام وظيفه از كارافتاده شناخته شود بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي چهار پنجم آخرين مبلغ حقوق و حد اكثر 150000ريال تجاوز ننمايد .به عنوان حقوق وظيفه از كار افتادگي درباره وي برقرار خواهدشد
تبصره - درصورتيكه بيماري ناشي از كاريا حادثه ناشي از كار منجر به نقص عضومستخدم شود لكن مستخدم ازكار افتاده شناخته نشده حقوق وظيفه از كار افتادگي موضوع اين ماده درباره اوبرقرار نگرددغرامت متناسب بانقص عضو حاصله برطبق نظامنامه اي كه به تصويب هييت مديره مي رسد به او پرداخت خواهد شد.
ماده 52-درصورتيكه مستخدم بازنشسته يااز كار افتاده فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان اوبرطبق شروط زير برقرار مي شود :
الف- همسر دائمي و دختران متوفي تا زمانيكه شوهر اختيار نكرده اند و يا به استخدام يكي از مؤسسات دولتي و وابسته بدولت درنيامده باشند .
ب- شوهر در صورتيكه عليل و از كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفي خود بوده باشد .
پ- فرزندان ذكور متوفي تا پايان بيست سالگي و درصورت ادامه تحصيل در مؤسسات عالي علمي تا پايان 25 سالگي .
ت- پدر و مادر متوفي مشروط براينكه تحت تكفل متوفي بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام يا بيشتر باشد و يا از كار افتاده باشند.
ث- فرزندان عليل ويا ناقص العضو مستخدم متوفي كه از كارافتاده باشند مادام العمر .
تبصره 1- مجموع حقوق وظيفه بازماندگان معادل چهار پنجم بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي مستخدم متوفي است كه به تساوي بين بازماندگان واجد شرايط تقسيم ميشود و درصورت قطع سهم هر يك از بزماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان افزوده خواهد شد ولي هرگاه بازمانده مستخدم متوفي منحصر به فرد باشد سهم او معادل يكدوم حقوق بازنشستگي با حقوق وظيفه از كار افتادگي مستخدم متوفي خواهد بود .
تبصره 2- وراثت ، تكفل ، عليل بودن و ازكار افتادگي و نقص عضو بازماندگان موضوع اين ماده بايد بوسيله مقامات قانوني صلاحيت دار رسماً تصديق شود .
ماده 53- اگر مستخدم قبل از برقراري حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي برمبناي چهار پنجم حقوق بازنشستگي استحقاقي مستخدم متوفي بترتيب مقرردرماده 52 برقرار ميشود در اين مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم در صورتيكه كمتر از 15 سال باشد 15 سال تمام محسوب خواهد شد .
ماده 54- هرگاه مستخدم بعلت حادثه ناشي از كار يا بسبب انجام وظيفه فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي برمبناي چهار پنجم وظيفه اي كه طبق ماده 51 به مستخدم متوفي بترتيب مقرردرماده 52 برقرار ميشود.
ماده 55- در مورد از كار افتادگي و فوت هرگاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگي مستخدم كمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتي كه بازنشستگي را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرارخواهد گرفت
ماده 56- از كار افتادگي موضوع اين مقررات اين فصل عبارتند از عدم توانائي كامل و دائمي شخص با انجام دادن اموري كه متعارفاً با آن اشتغال داشته است ميباشد مستخدم به علت بيماري ناشي از كاريا حادثه ناشي از كاريا بسسبب انجام وظيفه از كارافتاده بوده است با كميسيون پزشكي شركت خواهد بود .
ماده 57- حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه بازماندگان كه طبق مقررات اين آئين نامه برقرارميشود ، مانع از پرداخت سرمايه هاي بيمه عمر و حوادث نخواهد بود .
ماده 58- هرگاه مستخدمي كه طبق اين مقررات از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده ميكند در مدت يكسال حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه از كارافتادگي خود را مطالبه نكند عائله او در صورتي كه طبق شرايط ماده 52 مشمول دريافت حقوق وظيفه باشند ، حق دارند موقتاً حقوق وظيفه خود را تقاضا و دريافت كنند .اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت بطور دائم برقرار ميشود و درصورتيكه معلوم گردد درحال حيات است وضع حقوقي او بحالت اول اعاده ميگردد .
تبصره – منظور از عائله مذكور افرادي است كه طبق ماده 52 وبا رعايت شروط مقرر درآن از حقوق وظيفه استفاده خواهند نمود .
ماده 59- هرگاه مستخدمي بموجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دار به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم و طبعاً از حقوق اجتماعي محروم گردد درصورتيكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي شروط بازنشسته شدن را دارا باشد بازنشسته خواهد شد وتا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است چهارپنجم حقوق بازنشستگي او بترتيب مقرر در ماده 52 دروجه عائله تحت تكفل او پرداخت ميگردد و پس از اعاده حيثيت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگي خود بترتيب مقرر درماده 47 برخوردار خواهد بود .
ماده 60- اشتغال موقت مستخدمين بازنشسته شركت موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال خواهد شد ولي درهرحال اشتغال كسانيكه بيش از 65 سال دارند ممنوع است .
ماده 61- ترك تابعيت بازنشستگان ووظيفه بگيران و هريك از بازماندگان قانوني آنها موجب قطع حقوق آنان بنفع صندوق خواهد بود .
ماده 62- اشتغال مجدد مستخدمي كه طبق ماده 50 يا 51 از حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده مينمايد در صورتي كه با تشخيص و تأييد كميسيون پزشكي شركت بهبودي حاصل نموده باشد فقط براي يكبار ديگر بلامانع است وشركت ميتواندمستخدم را حداكثر در آخرين پايه رتبه اي كه قبل از از كارافتادگي داشته است منصوب نموده و حقوق وظيفه از كارافتادگي اورا استفاده نموده است جزو سنوات خدمت وي منظور و محسوب نخواهد شد .
ماده 63- توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه براساس حكم دادگاه صلاحيت دار مجاز است .
ماده 64- درصورتيكه مستخدم طبق ماده 73 مستعفي و يا طبق مواد 77 و 78 از خدمت در شركت معاف شود و مقررات مؤسسه جديد محل خدمت او اجازه دهد بنا به درخواست مستخدم صندوق كسور بازنشستگي را كه طبق مقررات 65و68 به مستخدم تعلق ميگيرد به صندوق مربوط به مؤسسه جديد انتقال خواهد داد.
ماده 65- هرگاه مستخدمي طبق ماده 77 و 78 از خدمت در شركت معاف شود و از شمول مقررات اين آئين نامه خارج گردد كسور بازنشستگي سهم كارمند با سودهاي متعلقه بطور يكجا بوي پرداخت خواهد شد .
ماده 66- صندوق موظف است هرسال يكبار وضع مالي صندوق را از نظر تطبيق كسور بازنشستگي دريافتي با تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگي و وظيفه براساس محاسبات فني مورد بررسي قرار داد ه و نتيجه را به هيئت مديره شركت گزارش نمايد .
ماده 67- درصورتيكه بدليل تغيير هزينه زندگي جداول حقوق مستخدمين شاغل تغيير كند شركت بايد نسبت به تغيير ميزان حقوق وظيفه بازنشستگي پس از تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام لازم معمول دارد .
ماده 68- هرگاه مستخدمي طبق ماده 73 مستعفي شناخته شود و از شمول مقررات اين آئين نامه خارج گردد كسور بازنشستگي پرداختي سهم او باضافه سودهاي متعلقه بطور يكجا بوي پرداخت خواهد شد .
ماده 69-تاريخ برقراري حقوق بازنشستگي ووظيفه از كار افتادگي ووظيفه بازماندگان ضمن تصريح مبلغ و هويت ذوي الحقوق درحكم كارگزيني مربوط درج خواهد شد .
ماده 70- حقوق وظيفه از كار افتادگي و وظيفه بازماندگان مستخدميني كه تا قبل از تصويب اين آيين نامه از كار افتاده يا فوت شده اندبميزان وترتيب مقرر دراين فصل وبا احتساب مبالغي كه شركت تا قبل از اجراي مفاد اين ماده به مستخدم يا بازماندگان او پرداخت نموده است از محل صندوق پرداخت خواهد شد.
ماده71 - مستخدمين بازنشسته شركت وافراد تحت تكفل وبازماندگان قانوني آنان كه مطابق قرارداد اين آيين نامه از حقوق بازنشستگي ووظيفه برخورداراند مي توانند براساس طرحهاي مقرر از تسهيلات درماني ،تعاوني و رفاهي شركت استفاده كنند.
ماده 72- مستخدمين هواپيمائي ملي ايرا ن كه مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشنداز تاريخ تصويب اين آيين نامه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل ميگردد و حق بيمه سهم آنان كه به صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده به صندوق بازنشستگي منتقل و از تاريخ تغيير وضع بازنشستگي شركت خواهد بود .
فصل ششم – پايان خدمت
ماده 73- مستخدم شركت ميتواند با اعلام قبلي از خدمت استعفا كند مدت اعلام قبلي براي قبول استعفاي مستخدم با توجه به شغلي كه به او ارجاع شده توسط شركت تعيين ميشود كه از سه ماه بيشتر نخواهد بود مگر در مورد متصديان برخي از مشاغل تخصصي و مسئولان واحدهاي شركت كه ممكن است با تصويب مدير عامل مدت اعلام قبلي براي قبول استعفا تا شش ماه به او اعلام شود .در هيچ موردي استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر شركت نخواهد بود .استعفا از تاريخي تحقق مييابد كه شركت كتباً با آن موافقت كند و مستخدمي كه استعفا داده موظف است در مدت مقرر اعلام قبلي درمحل خدمت خود حاضر شود ودر پاياين اين مدت استعفاي او قبول شده تلقي ميگردد . چنانچه مستخدمي كه استعفا داده در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر نشود عدم حضور مستخدم مزبور ترك خدمت محسوب و با او طبق ماده 74 اين آئين نامه رفتار ميشود .
تبصره1- به مستخدمي كه طبق مفاد اين ماده مستوفي شناخته شود كليه حقوق ومزاياي او شغل او بابت مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت ميشود .
تبصره 2- مستخدمي كه طبق مقررات اين ماده از خدمت شركت معاف گردد ويا مستوفي شناخته شود و در صورت احتياج استخدام مجدد او در شركت فقط براي يكبار ديگر به اجازه مدير عامل شركت بلامانع است سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي و وظيفه منظور و محسوب خواهد شد بشرط آنكه وجوهي را كه طبق مواد 65 و 68 و 79 بابت كسور بازنشستگي و فوق العاده پايان خدمت دريافت داشته اند برحسب مورد به صندوق بازنشستگي ياشركت مسترد دارند .
ماده 74- در صورتيكه مستخدم شركت بمدت يكماه تمام بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت شركت اخراج ميشود .و استخدام مجدد او به هر عنوان ممنوع است .
تبصره – هرگاه مستخدم مذكور در اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود ويا عدم حضور خود را اعلام كند و ادعاي او مورد قبول شركت قرارنگيرد مستخدم ميتواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به دادگاه بدوي اداري شركت تسليم كند .دادگاه بدوي اداري مكلف است در اسرع وقت به شكايات مزبور رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد .در صورتيكه راي دادگاه بدوي اداري حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد شركت مكلف است مستخدم را به شغل قبلي و يا مشاغلي در رديف شغل قبلي بازگردانيده و ايام غيبت را برحسب مورد جزو ايام مرخصي استحقاقي استعلاجي يا بدون حقوق وي منظور نمايد ودر صورتيكه شغلي براي ارجاع به مستحدم موجود نباشد وي را از تاريخ پايان مرخصي آماده بخدمت نمايد رأي دادگاه بدوي اداري اگر بر رد شكايات مستخدم صادر شده باشد ظرف سي روز از تاريخ صدور و ارسال ابلاغيه به آخرين نشاني محل سكونت مستخدم توسط مستخدم قابل ارجاع به دادگاه تجديد نظر اداري خواهد بود .
ماده 75 – در صورتيكه به تشخيص مجمع عمومي تقليل فعاليت شركت يا استفاده از روشهاي فني و اداري جديد ايجاد كند كه مشاغل مستمر شركت محدود شود و اين محدوديت منجر به حسب مشاغل در شركت شود و شغلي براي ارجاع به متصديان اين قبيل مشاغل موجود نباشد مستخدمين مشاغل مذكور به حال آماده بخدمت درميآيند .
تبصره- شركت مكلف است طبق نظامنامه اي كه بتصويب هيئت مديره شركت خواهد رسيد فهرست مستخدمين آماده بخدمت را تنظيم و تازماني كه مطتخدم آماده بخدمت در اختيار دارد براي تصدي مشاغلي كه جديداً ايجاد ميشود ويا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايد و از لحاظ تخصصي باي احراز مشاغل ديگر امكانات آموزشي در اختيار آنان قراردهد و درصورتي مجاز به استخدام جديد است كه مستخدم آماده به خدمت واجد شرايط نداشته باشد .
ماده 76- به مستخدمين شركت كه به حال آماده بخدمت درميآيند تا مدت ششماه حقوق رتبه و پايه مربوطه و به مدت شش ماه ديگر نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد .
ماده 77- شركت مكلف است در صورتيكه نتواند در مدت يكسال دوران آمادگي به خدمت شغلي به مستخدمين آماده بخدمت ارجاع كند يا امكان انتقال آنان به ساير شركتهاي دولتي فراهم نشود اگر شروط بازنشسته شدن با دريافت حقوق بازنشستگي را طبق مقررات مربوطه دارا باشند آنان را بازنشسته كند و درغير اينصورت از خدمت معاف نمايد .
ماده 78- هرگاه شركت منحل شود و امكان انتقال مستخدمين شركت به ساير شركتهاي دولتي يا بازنشسته نموده آنها يا پرداخت حقوق بازنشستگي طبق مقررات مربوطه ميسر نباشد مستخدمين مذكور از خدمت معاف و حقوق دوران آمادگي بخدمت موضوع ماده 76 بطور يكجا به آنان پرداخت خواهد شد .
ماده 79- به مستخدميني كه طبق مواد فوق الذكر از خدمت شركت معاف ميشوند ، مبلغي معادل يكماه آخرين حقوق ماهانه درازاء هريكسال خدمت در شركت بعنوان فوق العاده پايان خدمت بعلاوه حقوق ومزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده برمبناي دريافتي قبل از آمادگي بخدمت پرداخت خواهد شد . در احتساب سالهاي خدمت موضوع اين ماده كسر دوازده ماه خدمت يكسال تمام محاسبه خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه سابقه خدمت مستخدم موضوع اين ماده در شركت كمتر از سه سال باشد ، سه سال تمام محسوب ميشود .
ماده 80- اشتغال افراديكه از حقوق بازنشستگي و وظيفه ساير سازمانها اعم از دولتي و غير دولتي برخوردارند بعنوان مستخدم رسمي شركت ممكن نيست .
ماده 81- هرگاه مستخدمي بموجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم و تبعاً از حقوق اجتماعي محروم گردد در صورتيكه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي شروط بازنشسته شدن را دارا نباشند از خدمت شركت اخراج خواهند شد .وتا زمانيكه از حقوق اجتماعي محروم است چهارپنجم حقوق او به ترتيب مقرردرماده 52 در وجه عائله تحت تكفل او پرداخت ميگردد.
ماده 82- هرگاه مستخدمي بموجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار به انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم و تبعاً از حقوق اجتماعي محروم گردد در زمانيكه از حقوق اجتماعي محروم است چهارپنجم حقوق او به ترتيب مقرردرماده 52 در وجه عائله تحت تكفل او پرداخت ميگردد .دادگاه اداري شركت نيز موظف است وضعيت خدمتي او را مورد رسيدگي قرارداده و با توجه به حكم صادره حكم اداري مقتضي صادر نمايد
ماده 83-منظور از عايله تحت تكفل دراين آيين نامه افرادي مي باشند كه طبق ماده 52 و با رعايت شروط مقرر درآن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.
ماده 84-به مستخدمي كه بموجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدارازخدمت اخراج گرديد در صورتيكه شروط بازنشسته شدن را دارا نباشند ضمن اخراج از شركت كسور بازنشستگي پرداختي سهم او بطور يكجا پرداخت خواهد شد.
ماده 85- منظور از كسور پرداختي سهم مستخدم وسهم شركت از لحاظ اجراي مقررات اين آيين نامه جمع مبلغي است كه مستخدم يا شركت بصندوق بازنشستگي ووظيفه پرداخت نموده ويا پرداخت آنرا تعهد نموده باشند.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده 86- مستخدمين شركت مكلفند در ساعات تعيين شده از طرف شركت در محل خدمت خود حضور يافته وظايف محوله را انجام دهند . مقررات مربوط به حضور وغياب مستخدمين بموجب نظامنامه اي تعيين و پس از تصويب هيئت مديره شركت بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 87- شركت ميتواند به تشخيص خود و براساس نظامنامه هائي كه به تصويب هيئت مديره شركت خواهد رسيد نسبت به اخذ يا تعيين ميزان تضمين مستخدميني كه بصاحب نقدي جمعي يا جنسي شركت منصوب ميشوند و يا دربرابر هزينه هاي آموزشي تعهد و تصمين خدمت ميسپارند تصميم مقتضي اتخاذ كند .
ماده 88- مقررات و ضوابط مربوط به انتقال و همچنين اعزام مستخدمين شركت به مأموريت بموجب نظامنامه هائي تعيين و پس از تصويب هيئت مديره شركت بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 89- مستخدميني كه بخدمت زير پرچم احضار ميشوند ، هرگاه ظرف مدت 2 ماه پس از پايان خدمت زير پرچم خود را براي خدمت در شركت معرفي نمايند ، شركت مكلف است مستخدمين مذكور را به كار گمارد . ولي در صورتيكه شغلي براي آنها موجود نباشد آماده بخدمت خواهند شد . مدت خدمت زيرپرجم اين قبيل مستخدمين بشرطي كه كسور بازنشستگي سهم خود را حداكثر در 60 قسط ماهانه برمبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از خدمت زير پرچم پرداخت كنند ، جزو سنوات خدمت آنان محسوب ميشود كه دراينصورت شركت ميز مكلف است كسور بازنشستگي سهم خود را پرداخت كند .
ماده 90- رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها و همچنين رسيدگي به شكايات و دادخواهي مستخدمين درباره تضييع حقوق استخدامي خود برحسب ترتيب با دادگاه بدوي اداري و دادگاه تجديدي نظر اداري خواهد بود . هر گاه رأي صادره توسط دادگاه بدوي اداري بنفع مستخدم صادر شود قطعي و لازم الاجرا ميباشد . در غير اينصورت مستخدم ميتواند ظرف مدت مقرر در نظامنامه نسبت به رأي صادره و اعتراض نموده و تقاضاي تجديد نظر بنمايد .
تبصره – ترتييب تشكيل و تعيين اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر اداري و ترتيب رسيدگي و صدوررأي آنان و همچنين تعيين انواع خطاهاي اداري و مجازاتهاي اداري و ترتيب رسيدگي بآن در مورد مستخدمين خاطي و همچنين ترتيب رسيدگي به شكايات و دادخواهي مستخدمين بموجب نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره شركت ميرسد .
ماده 91- شركت مكلف است در كليه موارديكه مستخدم شركت در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر اداري و يا ساير مراجع صلاحيتدار قانوني كشور تحت تعقيب قرارگرفته و از اتهامات منتسب برائت حاصل نمايد اورا در شغل قبلي و يا مشاغلي در رديف شغل قبلي بازگردانيده و مدت بركناري از خدمت مستخدم را جزء سابقه خدمت وي محسوب و حقوق ايام بركناري از خدمت را باو پرداخت نمايد .
ماده 92- شركت مكلف است حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين آئين نامه نظامنامه ها و طرحها و دستورالعملهاي اجرائي مذكور در اين آئين نامه را تهيه و تسليم مقامات تصويب كننده نمايد .
تبصره – تا زمانيكه هريك از نظامنامه ها و طرحها و دستورالعملهاي اجرائي مربوط به تصويب مقامات مذكور در اين آئين نامه نرسيده است مقررات سابق شركت در آن مورد كماكان معتبر و قابل اجرا خواهد بود .
ماده 93- هر گونه تغييرات بعدي در اين آئين نامه با پيشنهاد هيئت مديره شركت و تصويب مراجع صلاحيتدار قانوني قابل اجرا خواهد بود .
ماده 94- اين آئين نامه مشتمل بر 94 ماده و 48 تبصره ميباشد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و جانشين كليه مصوبات قبلي ميگردد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10320 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1359/05/09 :تاريخ ابلاغ 1359/03/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران