محكوميت جزائي اعضاء هيئت مديره شركت تجاري فاقد اثركيفري است و موجب انحلال شركت نميتواندباشد


كلاسه پرونده : 5/13/7756
شماره دادنامه : 194/13
تاريخ رسيدگي : 24/3/1373
تجديدنظرخواهان : آقايان 1((الف ))2 ((ب )) 3 ((ج ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((د))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 702588شعبه اول دادگاه حقوقي يك 00
مرجع رسيدگي : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 10/11/71 تجديدنظر خوانده با تقديم دادخواست عليه تجديدنظري خواهان مستدعي تعيين مدير تصفيه شده وبا انضمام حكم محكوميت بدوي و تجديدنظري خواندگان ، ماحصل شركت تعاوني مربوطه را قابل انحلال اعلام نموده رسيدگي به شعبه اول دادگاه حقوقي يك ارجاع شده اين دادگاه بشرح شماره 10706/11/71 با توجه به ماده 204 قانون تجارت قرار عدم صلاحيت خودرا به شايستگي دادگاه حقوقي 0002 صادر نوده و در000 شعبه سوم (محاكم عمومي ) حقوقي 2 خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به شرح شماره 000قرارعدم صلاحيت صادر نموده است 0 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 در مقام حل اختلاف دادگاه حقوقي يك 000 شعبه اول را صالح به رسيدگي دانسته و نظر خود را به شرح شماره 595/71 اعلام داشته است 0 دراين دادگاه وقت رسيدگي براي 29/3/72 تعيين و طرفين دعوت شده اند0 در جلسه فوق خواندگان حضور نيافته و لايحه اي هم ارسال نداشته اند و به علت تقاضاي تجديدوقت خواهان وقت به روز22/8/72 موكول شده در اين جلسه هم خواندگان حضور نيافته و لايحه ارسال نداشته اند ودرتاريخ 4/9/72 در وقت فوق العاده دادگاه بشرح دادنامه شماره 72558باتوجه به دادنامه شماره 71751 شعبه هفتم كيفري 2 و با نمايش به دادنامه شماره 71588 شعبه 11 كيفري يك 000 بر تاييد آن دائر به محكوميت خواندگان مستندا" به بند 5 ماده 199 قانون تجارت حكم به انحلال شركت و تعيين آقاي ((ه)) به عنوان مدير تصفيه صادر واعلام داشته است ، تجديدنظرخواهان با تقديم درخواست مستدعي نقض راي شده و دفاع نموده اند مورد منطبق با ماده استنادي حكم و قانون تجارت نبوده و اساسنامه تعاونيها هم در ماده 5 موارد انحلال را اعلام داشته و محكوميت آنان از موارد انحلال شركت و تعيين مدير تصفيه نيست و تقاضاي خود را مجددا" تكرار داشته اند0 در تبادل لايحه خواهان با اظهار به اينكه اساسنامه شركتهاي تعاوني ناسخ قانون تجارت نمي تواند باشد خواستار ابرام راي شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((تجديدنظرخواهي آقايان ((الف )) و((ب ))و((ج )) اعضاي هيئت مديره شركت توليدي صنعتي 000 بر دادنامه شماره 72588 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 مالا" وارد به نظر مي رسد زيرا علاوه بر اينكه علاوه بر مقررات ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامي محكوميت جزايي اعضاء هيئت مديره به شرح حكم مورد استنادفاقد اثر كيفري است ، اساسا" مراد از صدور حكم قطعي دادگاه به استناد ش 5 ماده 199 قانون تجارت حكم قطعي مبني بر انحلال است نه حكم محكوميت مديران و اعضاء شركت بنابراين صدور حكم به انحلال شركت و تعيين مديرتصفيه بنا به جهتي كه عنوان شده فاقد توجيه قضايي وقانوني است ، دادنامه صادره به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء و دادگاهها نقض و با توجه به بند(5) ماده مذكور رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 محول مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

194 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/03/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران