با فرض صحت ادعا(دادن پول به پدر تجديدنظرخوانده وگرفتن چكها) دليلي بر ماذون بودن گيرنده وجه از ناحيه تجديدنظرخوانده ابراز نگرديده است


كلاسه پرونده : 25/19/7289
شماره دادنامه : 435/25
تاريخ رسيدگي : 6/8/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/99 شعبه 23 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 9/4/71 ((ب )) دعوايي به خواسته مطالبه 000 به طرفيت ((الف )) اقامه و نتيجه چنين توضيح داده : خوانده وجه سه فقره چكهاي 000راجمعا" معادل بهاي خواسته نپرداخته و بشرح فوق درخواست رسيدگي نموده است 0 خوانده دفاعا" و خلاصتا" اظهار نموده من مبلغ 000 از خواهان پول گرفتم و 6 فقره چكهايي به شماره 000 بابت بدهي به خواهان دادم و چكهاي مستند دعوي را (وسه فقره چك ديگر) بابت ضمانت پرداخت چكهاي مقروض به خواهان به ايشان دادم كه بعد از پرداخت بدهي چكهاي اماني را به من مسترد بدارد ضمنا" خواهان به استناد دو فقره از چكها در شعبه 26 حقوقي يك طرح دعوي نموده بابت بهره وجه دريافتي 000 سود پرداخته ام ورد دعوي را درخواست دارم 0
دادگاه ضمن تعيني وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين ضروري دانسته از ((ج )) (پدر خواهان ) و با استفاده از ماده 28 قانون تشكل دادگاههاي عمومي از شهود قضيه تحقيق انجام شود و اظهارات گواهان بشرح صورتجلسات موجود در پرونده منعكس و ضبط است 0درجلسه دادگاه خوانده اظهار نموده وجه چكها را پرداخته ومديون نمي باشم 0 دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه به شرح زير:
نظر به اينكه چكهاي مستند دعوي كه برگشت شده دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دليلي بر پرداخت وجه چكهايا بي اعتباري آنها ارائه نكرده با توجه به اينكه خوانده سابقه واقرارو اعتراف معامله با خواهان داشته و شهود صادقانه اظهارات خود را دال بر حقانيت خواهان ابراز داشته اند خصوصا" اظهارات پدر خواهان كه توام به اتيان سوگند بوده و تكذيب خوانده متكي به دليل نمي باشد لذا دعوي مطروحه ثابت تشخيص و خوانده محكوم است به پرداخت يازده ميليون ريال وجه سه فقره چكهاي مورد دعوي 0 در (399/1/72)تجديد نظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد0
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود:
((با توجه به محتويات پرونده منجمله اظهارات طرفين دعوي و با در نظر گرفتن اينكه وجه چكهاي موردادعااز طريق بانك به تجديدنظر خوانده پرداخت نشده وتجديد نظر خواه نيز بشرح لايحه اعتراضي بر حكم بدوي باتصريح به اينكه ((بنده تمام و كمال وجوه ياد شده را عينا" به پدر تجديدنظرخوانده 000 پرداخت نموده ام و اصل چكها را از ايشان دريافت كرده ام 000)) با فرض صحت ادعا دليلي بر ماذون بودن گيرنده وجه از ناحيه تجديدنظر خوانده ارائه نكرده و با توجه به وجود چكهاي مستند دعوي نزد مشاراليه و اينكه دليل موجهي در اين زمينه كه مويد صحت دعوي تجديدنظرخواه باشد در پرونده به نظر نمي رسد بنابراين با وصف فوق و با عنايت به ساير محتويات پرونده ايردات و اعتراضات تجديدنظرخواه مالا" موثر در نقض دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نيست و دادنامه موصوف كه از حيث نتيجه خالي از اشكال است ابرام مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

435 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/08/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران