مطابق مقررات قانون تجارت كسي كه برات راقبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند.


كلاسه پرونده : 2423/4850
شماره دادنامه : 536/23
تاريخ رسيدگي : 20/9/69
مووضع رسيدگي : نظريه مورخ 25/10/68 شعبه 5دادگاه حقوقي يك 00
مرجع رسيدگي : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 0000

خلاصه جريان پرونده :آقاي ((الف )) به وكالت از طرف بانك استان 000 دادخواستي به طرفيت آقايان ((ب )) و ((ج )) و ((د)) به خواسته مطالبه مبلغ سه ميلوين ريال به استناد فتوكپي سه برگ سفته كه خوانده رديف يك به عنوان متعهد امضاء كرده و خواندگان رديف دوم و سوم به عنوان ضامن ظهر سفته ها را امضاء نموده اند به دادگاه حقوقي يك 000 تقديم و درخواست رسيدگي و صدورحكم محكوميت خواندگان را به نحو تضامني نموده ]است [0 دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و اظهار خوانده به صحت صدور سفته ها و اعلام وي مبني بر ا ينكه بابت همين وجه چكي هم به بانك تسليم داشته و دفاع خواندگان رديف دوم وسوم مشعر بر اينكه امضاي ظهر سفته ها از جانب آنان صرفا" به عنوان معرف بوده و مطالب مذكور و مندرج در ظهر سفته هاي استنادي از طرف آنان نوشته نشده است و رد اظهارات خواندگان از طرف وكيل بانك بالاخره دادگاه پس از كسب نر مشاور با توجه به مستندات دعوي و موجه نبودن دفاع خواندگان اظهار نظر به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت وجه خواسته در قبال بانك خواهان نمود0 بر اثر اعتراض خواندگان رديف دوم و سوم به نظريه دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده ومشاوره بشرح زير راي مي دهد:
((از طرف معترضين اعتراض موثر و موجهي بر نظريه دادگاه به عمل نيامده نظريه مزبور با توجه به مدارك و مستندات دعوي و رسيدگيهاي انجام شده بلااشكال است و تاييد مي شود0 پرونده جهت انشاء راي به دادگاه اعاده مي گردد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي 3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

536 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/09/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران