لايحه قانوني راجع به ادامه خدمت آقاي علي اكبر كارگر سرافراز در وزارت فرهنگ و آموزش عالي

شماره 5662 25/4/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالي
لايحه قانوني راجع به ادامه خدمت آقاي علي اكبر كارگر سرافراز در وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه درجلسه مورخ25/4/1359 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد

ماده واحده – اجازه داده ميشود كه خدمت آقاي علي اكبر كارگر سرافراز باستان شناس و متخصص حفاظت آثار سنگي كه بيش از سي سال سابقه خدمت دارد با رعايت ساير مقررات در وزارت فرهنگ و آموزش عالي كماكان ادامه يابد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10349 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/06/15 :تاريخ ابلاغ 1359/04/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران