با فاحش بودن اختلاف قيمت مورد معامله خيار غبن ثابت ميشود


تاريخ :30/11/79 پرونده كلاسه :77/1308/624و79/1308/141ح
شماره دادنامه : 2142-2141
مرجع رسيدگي شعبه 1308 دادگاه عمومي تهران
خواهان پرونده اصلي خوانده هاي پرونده تقابل : خانم شهربانو مهدي يار با وكالت آقاي علي مكرم ميدان آرژانتين خيابان احمدقصير نبش خيابان 18 پلاك 71 طبقه دوم واحد 7
2- سيدمجيدكامي شيرازي بنشاني فوق
خوانده پرونده اصلي و خواهان پرونده تقابل :1- احمد جالينوس بنشاني تهران خيابان مسهتان خيابان گلستان شمالي ساختمان 65 طبقه چهارم شرقي
موضوع : اعلام تحقق فسخ معامله
گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد0
راي دادگاه :
در مورد دعوي خانم شهربانو مهدي يار و سيد مجيد كامي شيرازي بوكالت آقاي علي مكرم بطرفيت آقاي محمد حسين جالينوس بخواسته اعلام فسخ معامله موضوع قرارداد8/12/1376 به استناد وكالتنامه و قرارداد8/12/76 و تلگراف مورخه 14/2/77واستعلام ثبتي و كارشناسي كه بشرح متن وكيل خواهان ادعا نموده ملك موضوع دعوي را به مبلغ 395000000 ريال موكلين از خوانده خريداري نموده و بعد ازانجام معامله متوجه تفاوت فاحش قيمت واقعي ملك گرديده كه طي تلگراف 13/2/77 مراتب فسخ را بخوانده اعلام و ابلاغ نموده ودادگاه با عنايت به اينكه خوانده دفاع موثري بعمل نياورده و ايراد وي در مورد نداشتن اختيار اعمال فسخ قرارداد و طرح دعوي فسخ قرارداد بعلت غبن فاحش با توجه به مستندات موجه و صحيح نبوده و ضمن رد ايرادات خوانده دادگاه با توجه به اينكه موضوع ارزيابي قيمت واقعي ملك موضوع دعوي با ثمن معامله به كارشناس ارجاع كه كارشناس منتخب دادگاه طي نظريه 7/5/78 قيمت ملك موضوع دعوي را در زمان وقوع بيع مبلغ 345600000 ريال تعيين كه در اثر اعتراض خوانده موضوع به هيات سه نفره كارشناسي ارجاع كه هيات موصف نيز طي نظريه 8/12/78 قيمت ملك موصوف را مبلغ 350000000 ريال تعيين كه با اوضاع و احوال موضوع ملك داشته و طرفين اعتراض موثري نسبت به آن بعمل نياورده اند كه در نتيجه نظريه هيات كار شناسي مذكور ثمن معامله ملك موضوع دعوي با قيمت واقعي ملك در زمان ووقع معامله مبلغ 35000000 ريال اختلاف قيمت داشته كه مبلغ موصوف قابل توجه و فاحش بوده و نيز نحوه اقدام واعمال فسخ وكيل خواهان از جمله تنظيم وارسال تلگراف در14/2/77 و طرح دعوي فسخ قرارداد در10/5/77 با عرف و عادت مردم مطابقت دارد بنابراين ادعاي خواهان موجه و ثبات است لذا دادگاه به استناد مواد416و 417 و220 حكم بر اعلام تحقق فسخ قرارداد مورخه 8/12/76 بعنوان اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ 6000ريال بابت هزينه هاي دادرسي از باب تسبيب عليه خوانده و له خواهان صادر و اعلام مي نمايد و در دعوي تقابل آقاي محمدحسين جالينوس بطرفيت آقاي مجيدكامي شيرازي بخواستهالزام خوانده به انتقال رسمي و تحويل يكدستگاه آپارتمان در پلاك ثبتي 5426/2 به مساحت 52/122مترمربع كه بشرح متن ادعاي نموده به حكايت مبايعه نامه 8/12/76 آپارتمان موصوف را بعنوان بخشي از ثمن معامله اصلي خوانده بوي فروخته و درخواست رسيدگي داشته دادگاه با عنايت به اعلام تحقق فسخ مبايعه نامه استناديه 8/12/76 بدليل اعمال خيار غبن فاحش و با توجه باينكه بااعلام فسخ قرارداد آپارتمان موصوف كه قيمتي از ثمن بيع بوده به بايع برميگردد و تعهدي بر انتقال ملك منتقلي خواهد بود بنابراين ادعاي خواهان موجه و صحيح نبوده و دادگاه حكم بطلان دعوي خواهان تقابل را صادر و اعلام م نايد و با توجه به اعلام بطلان دعوي خواهان تقابل دادكاه از دستور موقت شماره 1898 لغو و رفع اثر مي نمايد0 آراء صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظراستان تهران خواهد بود0
رئيس شعبه 1208 دادگاه عمومي تهران - كرمانشاهي

2142 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/11/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران