تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور درخصوص توزيع وابلاغ اعتبارات


شماره 12651/ت 24711ه 28/3/1380

هيات وزيران درجلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پيشنهادرئيس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصوب نمود:
آقاي محمدرضا عارف معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان ماينده ويژه در مواردزيرتعيين مي شود:
1- توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503023 (اعتبار موضوع بند(الف ) تبصره 47) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
2- توزيع وابلاغ اعتبارات جاري وعمراني رديف 5033116 (هزينه هاي خاص دستگاه ها) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
3- توزيع وابلاغ اعتبار رديف 503207 (خريد ماشينهاي جايگزين موضوع بند(الف ) تبصره 13) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
4- توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503207 (خريد ماشينهاي جايگزين موضوع بند(الف ) تبصره 13) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
4- توزيع وابلاغ اعتبار رديف 503248 (اعتبار هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري ساختمانها و هواپيماهاي دستگاه ها) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاههاي اجرائي مشمول 0
5- توزيع وابلاغ اعبتار رديف 503299 (حقوق و عوراض گمركي دانشگاه ها جمعي - خرجي ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
6- توزيع وابلاغ اعتبار رديف 503462 (اعتبار موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
7- توزيع وابلاغ اعتبار رديف 503552 (جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380كل كشور بين دستگاه هاي اجرائي مشمول 0
8- توزيع و ابلاغ اعبتار رديف 601001 (كارمزد فروش و باز خريد و پرداخت سود تضمين شده و هزينه هاي مربوط به تهيه و انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه وتعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بر حسب موارد مرتبط0
9- توزيع و ابلاغ اعبتار رديف 601002 (كارمزد و هزينه انتقال وجوه دولتي و ساير هزينه هاي بانكي و تعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال بر حسب موارد مرتبط0
9- توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 601002 (كارمزد و هزينه انتقال وجوه دولتي و ساير هزينه هاي بانكي و تعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بر حسب موارد مرتبط0
10- توزيع و ابلاغ اعبتار رديف 601005 (جايزه اوراق مشاركت ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، بر حسب موارد مرتبط0
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص امور اجرائي موارد ياد شده اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رئيس جمهورو هيات وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19)آئين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود0
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

16402 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1380/04/05 :تاريخ ابلاغ 1380/03/16 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران