لايحه قانوني راجع به ساختمان و وسائل و تأسيسات و تعيين تكليف پرسنل پارك هتل

شماره 6480 25/4/1359

وزارت فرهنگ و آموزش عالي
لايحه قانوني راجع به ساختمان و وسائل و تأسيسات و تعيين تكليف پرسنل پارك هتل كه درجلسه مورخ 4/4/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد .

1- ساختمان پارك هتل با كليه تأسيسات و تجهيزات جهت استفاده وزارت آموزش و پرورش در اختيار وزارتخانه مزبور قرار ميگيرد .
2- پرسنل پارك هتل به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران منتقل و مشمول مقررات استخدامي دانشكده مزبور خواهند شد .
آيين نامه مربوط به تطبيق وضع پرسنل پارك هتل توسط دانشكده پزشكي دانشگاه تهران تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود .
3- دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مجاز ميباشد با حضور نماينده وزارت آموزش و پرورش از وسايل و تجهيزات منقول ساختمان مزبور كه مورد نيازش باشد انتخاب و تحويل گيرد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10329 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/05/22 :تاريخ ابلاغ 1359/04/04 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران