قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


شماره 32422 6/5/1361

بسم الله الرحمن الرحيم
( يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا" و مبشرا" و نذرا" و داعيا" الي الله باذنه و سراجا" منيرا")
اي پيامبر به تحقيق ما ترا فرستاديم تا گواه ، بشارت بخش ،هشدار دهنده ، دعوت كننده بسوي خدا و چراغي پر فروغ و روشني بخش باشي
مقدمه :
انقلاب اسلامي ايران حلقه اي تعيين كننده از زنجير قيامها و نهضتهاي الهي است كه در طول تاريخ ، تداوم خويش را در صحنه نبرد حق و باطل حفظ كرده است. قدرتهاي خودكامه با بهره گيري از كليه امكانات ، كابوس سياه خود را بر پهنه جهان گسترده و بخاطر تداوم سلطه اهريمني خويش به استعمار فرهنگي و استعمار فكري و اقتصادي مستضعفين پرداخته و در راه مسخ ارزشها وخالي نمودن انسان ازهويت خدائي و بيگانگي او از خويشتن ، جديدترين وسائل تبليغاتي را به خدمت خويش در آورده اند، جامعه ما ساليان دراز زيرسلطه ابرقدرتها و مزدوران وابسته آنان قرار داشت ودر طي اين مدت ، ارزشهاي شرك آلود در تمامي ابعاد فرهنگي ، سياسي ، هنري ، اجتماعي واقتصادي آن به مردم ما تحميل گرديد0 بگونه اي كه زدودن تمامي اين مظاهر شرك و آثار تبعي آن از بطن جامعه و افكار واذهان عمومي به تلاش و كوش گسترده نيازمند است 0 بازشناسي آثار و عوقب اين ارزشهاي شرك آلود در همه زمينه ها و نمايش و مطرح كردن آنها موجب خواهد شدتا قيد و بندهائي كه مانع آزادي و كرامت انساني در راه رشدو تكامل است از هم بگسلد و راه براي جايگزيني ارزشهاي اصيل ونوين اسلامي بازگردد0
انقلاب اسلامي ما كه با اتكاء به خداي يكتا و وحدت كلمه و به بركت رهبري انديشمندانه حضرت آيت الله العضمي امام خميني در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، اصول پايه اي نظام خويش را دراصل دوم قانون اساسي بيان مينمايد كه در آن ، (قسط و عدل ) : (استقلال ) و (همبستگي ملت ) در چارچوب ارزشهاي مكتبي اسلام مورد تاكيد قرار گرفته است 0
يكي از ارگانهاي حساس كه نقش تعيين كننده براي رسيدن به اهداف بالا را دارد، راديوتلويزيون است كه به خاطر سطح پوشش و قدرت تاثير خش اش از اهميت ويژه اي برخوردار است 0 همين دستگاه بودكه در نظام وابسته واستعماري گذشته اين سرزمين ، مبلغ فرهنگ استعماري و نظام منحط غربي بود و با حيطه نفوذ وسيع خويش ميرفت تا جامعه اي خو باخته و مصرفي را پايه گذاري نمايد0
راديو تلويزيون در نظام جمهوري اسلامي ميتواند و مي باشدباطرد ارزشهاي منحط و پوسيده طاغوتي و طرح ارزشهاي متعالي اسلامي درجهت رهانيدن انسان از بندهاي شيطاني همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهي بزرگ تبديل شود0 در ايفاي اين نقش حساس مصوبه قانون اساسي چنين رهنمود ميدهد0
((وسائل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون ) بايددرجهت روند تكاملي انقلاب اسلامي و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيردورداين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي ضد اسلامي جدا" پرهيز كند))
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ميبايدازطريق داده آگاهيهاي مكتبي ، سياسي و اجتماعي وايجاد احساس مسئوليت در مردم و افشاي توطئه ها و نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نمايد و زمينه را براي رشد وشكوفائي استعدادها و باروري خلاقيتهاي انسان تا مرز خليفه الهي آماده نمايد0 رسالت ارشادي و پيامبر گونه اين رسانه عمومي ، حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي و ايجاد روحيه اميد و اعتماد در جامعه است 0 همچنانكه بايد واقعيتهاي تلخ و خطراتي كه امت را تهديد ميكند پيشگوئي كرده وبه موقع هشدار دهد مردم را بسوي خير و كمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشكلات راهگشاي روشني بخش باشند0 بديهي است كه صدا و سيما هرگز نبايد خود رامرجع حل مشكلات قلمداد نمايد، بلكه تنها با ايفاي نقش ارشادي و آگاهي دهنده ، زمينه ساز حركتي شتابگير و انقلابي در متن جامعه اسلامي باشد0دراين راه بايد كليه رويدادها و وقايع را آنگونه كه هست به اطلاع مردم رساندوبا بهره گيري از خلاقيتهاي هنري و ا نديشه هاي پربار به آموزش فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، علمي ، فني و هنري و بالابردن سطح آگاهي و دانش جامعه بپرداز همچنين باارائه انديشه و فرهنگ اسلامي در سطح جهاني صدور انقلاب را عينيت بخشد0
رسالت ديگر اين رسانه پاسخگوئي به نيازهاي تفريحي جامعه و تفريحي جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومي از طريق اجراي برنامه هاي سلام تفريحي است تا در سايه شادابي تن و روان سلامت و آرامش فكري جامعه تامين گردد0
براي حركت در جهت اهداف ياد شده صدا و سيماي جمهوري اسلامي مي بايد اصول پايه اي زير با بپذيرد و آنرا سرلوحه كليه برنامه هاي خود قرار دهد :

قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول : اصول كلي
نظر به اينكه خط حاكم بر صدا و سيماي جمهوري اسلايم ايران بايد با توجه به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران ونقش اين رسانه همگاني تعيين شود، مواد زير بعنوان اصول عام و كلي خط مشي اين سازمان اعلا ميگردد :
ماده 1 : حاكميت اسلام بركليه برنامه ها وپرهيزازپخش برنامه هائي كه مخالف معيارهاي اسلامي باشد0
ماده 2 : حاكميت روح انقلاب و قانون اساسي بر كليه برنامه ها كه در شعار استقلال ، آزاي ، جمهوري اسلامي متبلور است 0
ماده 3 : تحقق بخشيدن به بينش مقام رهبري بعنوان ولي فقيه در تمامي ابعاد ان در برنامه هاي راديو تلويزيون در جهت اجراي اصول ياد شده 0
ماده 4 : زمينه سازي براي رسيدن به خودكفائي وتحقق كامل سياست مستقل نه شرقي ، نه غربي در همه ابعاد سياسي ، اقتصادي ، نظامي و فرهنگي آن در چهار چوب قوانين جمهوري اسلامي 0
ماده 5 : صدا و سيما بايد به مثابه يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي گوناگون مكتبي ، سياسي ،اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي كمك نمايد0
ماده 6 : ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز ازهتك حرمت آنان طبق ضوابط اسلامي.
ماده 7 : صدا و سيماي جمهوري اسلامي متعلق به تمامي ملت است و بايد منعكس كننده زندگي واحوال تمامي اقوام و اقشار مختلف كشور باشد0 بديهي است كه در اين ميان تكيه اصلي بايد بر اكثريتهاي اعتقادي (مسلمانان )، اقتصادي (مستضعفان ) و سني (كودكان ونوجوانان ) باشد0
ماده 8 : بموجب آيه شريفه ( واعتصموا بحبل الله جميعا" ولاتفرقوا ) حركت كلي صدا و سيما بايد در جهت وحدت ، الفت ، وانسجام هرچه بيشتر جامته و برحذر داشتن مردم از پراكندگي و تفقه باشد0
ماده 9 : پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل با جامعه و منظور داشن اين وسيله بصورت جزئي از كل نظام اجتماعي جهت غني كردن برنامه ها و نفي تاثير يك جانبه 0
ماده 10 : سازمان موظف است بمنظور نفوذ درانديشه واحساس جامعه ، پيام خود را حتي الامكان با استفادهاز بيان غيرمستقيم ودرقالبهاي جذاب و هنري ، متناسب بااحوال و روخيات اقشار مختلف جامعه عرضه نمايد0
ماده 11 : تلاش در جهت رشد و شكوفائي استعدادهاي انساني وبارور ساختن خلاقيتهاي فكري و هنري 0
ماده 12 : تقويت روحيه ، اميد، اعتماد، تلاش ، ايثار واستقامت در جامعه و توجه به نيازهاي معنوي و روحي مردم 0
ماده 13 : گسترش و توزيع عادلانه پوشش صدا و تصوير با توجه به اولويتهاي فرهنگي ، سياسي و جغرافيائي 0
ماده 14 : زمينه سازي براي سرعت بخشيدن به اجراي برنامه هاي قواي سه گانه كشور0
ماده 15 : صدا و سيماي جمهوري اسلامي زبان گوياي ملت وچشم وگوش حساس كشور است از اين رو وظيفه دارد خواستها، نيازها و مشكلات مردم را به اطلاع مسئولين برساند ومردم رادرجريان كامل فعاليتها برنامه ها، پيشرفتها ومشكلات نهادهاي قانوني كشور قرار دهد و در جهت برقراري تفاهم و ارتباط هر چه عميقتر مسئولين واقشار مخلتف مردم تلاش نمايد0

فصل دوم : مسائل خبري
ماده 16 : صدا و سيما با بحضور دائمي خود در جامعه بايدهمواره منعكس كننده صديق وقايع و رويدادهاي مهم اجتماعي باشدوواقعيتها را به اطلاع مردم برساند0
ماده 17 : صدا و سيما بايد رويدادها، فعاليتها ومسائل سراسر كشور را با توجه به اولويتهاي منطقه اي بطور عادلانه بر برنامه سراسري منعكس نمايد0
ماده 18 : صدا و سيما موظف است آخرين اخبار و اطلاعات صحيح ومهم كشور و جهان را كه مفيد ومورد نظر اكثريت مردم باشد، بصورتي كوتاه و گويا منتشر نمايد0
ماده 19 : در كليه برنامه هاي بويژه اخبار، مسائلي كه حاوي نكات زير باشد، قابل پخش نيست :
الف : جزء اسرار نظامي ، سياسي ، اقتصادي كشور محسوب شودويابر اثر انتشار مورد سوءاستفاده دشمن قرار گيرد0
ب : تهمت به نهادها وارگانهاي رسمي كشور و گروها وجمعيتها و احرابي باشد كه طبق قانون احزاب فعاليت آنها قانوني است 0
ج : پخش آن موجب فساد اخلاق و هتك حرمت جامعه گردد((ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا000))
د : انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات ديني ، وحدت ملي و ايجاد تشنج در جامعه گردد0
ه : براي گروهاي منحرف و ضد انقلاب جنبه تبلغيي داشته باشد0
و : به روابط دوستانه با كشورهاي برادر و دوست لطمه واردكند يا موجب اخلال در روابط خارجي ايران گردد0
ماده 20 : تلاش در جهت كسب اخبار و اطلاعات صحيح جهاني ورهايي از انحصار خبري خبرگزاريهاي صيهونيستي و امپرياليستي جهاني 0

فصل سوم : مسائل عقيدتي
ماده 21 : بالا بردن سطح بينش اسلامي مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه بااصول مباني واحكام اسلام به شيوه اي رساوبدون ابهام
ماده 22 : تبلغي وا شاعه فرنگ اصيل اسلامي با بهره گيري از ديدگاههاي روحانيت آگاه ، دانشمندان حوزه هالي علميه واسلام شناسان واسته 0
ماده 23 : كوشش در جهت گسترش فرهنگ غني اسلام و انقلاب اسلامي در منطقه و جهان از طريق توليد برنامه هاي مفيد و عرضه آن در سطح جهاني 0
ماده 24 : معرفي فلسفه ، عرفان و حقوق اسلامي و نقد و بررسي مكاتب مشابه در جهان 0
ماده 25 : تشكيل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان مكاتب و انديشه هاي غير اسلامي و انحرافي بر اساس آيه شريفه ((ادع الي سبيل ربك باالحكمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ))0
ماده 26 : روشن كردن اذهان عمومي نسبت به بدعتهاو انحرافات عقيدتي به موجب روايت ((اذاظهرت البدع فصلي العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله ))0

فصل چهارم برنامه هاي فرهنگي
ماده 27 : تلاش برا يجايگزيني نظام ارزشي اسلام بجاي نظام ارزشي شرق و غرب و مبارزه با عوراض و آثار باقميانده فرهنگ طاغوتي 0
ماده 28 : تلاش در جهت تسريع انقلاب فرهنگي وبازگشت وهويت اسلامي خويش 0
ماده 29 : كوشش در ايجاد محيط مساعد براي تعالي انسان و رشد فضائل اخلاقي تزكيه نفس و بسط معنويت در جامعه 0
ماده 30 : شناخت و معرفي ادبيات و هنر پوياوخلاق درفرهنگ اسلامي و ساير فرهنگها و نقش موثر آ;ها در تحولات ودگرگونيهاو رشدانسان و جامعه 0
ماده 31 : برقراري مناسبات فرهنگي دوجانبه برنامه هاي راديو : تلويزيوني با كشورهاي ديگر بر پايه حفظ استقلال 0
ماده 32 : تلاش براي اشاعه و معفي هنر متعهد ومردمي وتغيير هنر مبتذل به هنر متعهد و انقلابي كه پاسخگوي نياز فطري انسان باشد
ماده 33 : بالا بردن سطح دانش عمومي و تشويق و ترغيب به علوم و تكنولوژي متناسب با رشد جامعه و معفي آنها بوژه سيستمهاي ساده علمي در كشور0
ماده 34 : تقويت انگيزه هاي ابتكار و خلافيت در مردم از طريق تشويق محققان و مخترعين و نمايش ابتكارات و اختراعات آنان 0
ماده 35 : اجراي برنامه هاي تفريحي سالم و شادي آفرين بمنظور بارور ساختن اوقات فراغت مردم وتامين شادابي و سلامت تن و روان
ماده 36 : اولويت دادن به ورزشهائي كه علاوه بر سلامتي جسم نقش مقدماتي براي تمرينهاي رزمي و آمادگيهاي دفاعي دارد0
ماده 37 : پرهيز از ترويج ورزشها و سرگرميهائي كه با معيارهاي اسلامي مخالفت دارد0
ماده 38 : تلاش در بر حذر داشتن نسل جوان ازسرگرميهاي زبان بخش و اعتيادهاي مضر و خطرناك 0

فصل پنجم برنامه هاي اجتماعي
ماده 39 : با توجه به نقش اساسي توده هاي مردم درانقلاب ، سازمان بايد بطور فعال و گسترده مردم را در صحنه مسايل اجتماعي وسياسي كشور نگهدارد تا سازندگان انقلاب خودتداوم پخش آن باشند0
ماده 40 : در جهت تحقق رسالت (امر به معروف و نهي ازمنكر) در جامعه صدا و سيما بايد رويه انتقاد سالم و سازنده وانتقاد پذيري متواضعانه را در مردم ، مسئولين و دست اندركاران ايجاد كند، انتقدات مدرم از مسئولين و توقعات آنها از مردم را بازگو نمايد و با نفي روشهاي تخريبي و ضد اسلامي زمينه مناسبي براي جلسات بحث و گفتگوي آزاد و برخورد سالم انديشه ها فراهم آوردتامردم خود به انتخاب (احسن ) بپردازند0
ماده 41 : تلاش در جهت توسعه وتحكيم برادري اسلامي بين همه مذاهب و فرق اسلامي و همبستگي با اقليتهاي ديني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند0
ماده 42 : ايجاد زمينه هاي رشد فكري و بوجود آوردن امكان تحليل و نقد، ريشه يابي ، پيگيري و واقع بيني در مسائل اجتماعي 0
ماده 43 : ايجاد زمينه جهت جايگزيني روابط انسان ساز اسلامي در جامعه و تصحيح روابط اجتماعي 0
ماده 44 : آموزش عمومي جهت آشنائي مردم با حقوق فردي واجتماعي قانون ا ساسي و قوانين مدني و جزائي كشور0
ماده 45 : بيان تشريح مقام والاي زن از ديدگاه اسلامي و شناساندن ارزش واقي وي بمنظور بازگشت به اصالت اسالمي خويش وهمچنين زمينه سازي براي از بين بردن ازرشهاي كاذب وجايگزيني فضيلت هاي اخلاقي در خانواده ها و كمك به تحكيم و انسجام روابط خانوادگي 0
ماده 46 : ارج نهادن به فضيلتها و فداكاريها و زنده نگاهداشتن خاطره غرور آفرين شهيدان اسالم و جانبازان انقلاب كه سازنده و تداوم بخش انقلاب اسلامي بوده و بر تارك افتخارات اسلامي و ايران ميدرخشند0
ماده 47 : تاكيد بر آموزش عمومي مردم نسبت به اصول بهداشت و شيوه هاي پيشگيري درماني 0

فصل ششم : برنامه هاي سياسي
ماده 48 : سازمان موظف است در جهت ايجاد وتقويت زمينه هاي فكري و اخلاقي براي اجراي كامل قانون اساسي كه ترسيم كننده خطوط اساسي نظام جمهوري اسلامي است تلاش نمايد0
ماده 49 : تلاش در جهت ايجاد زمينه هاي استقرار هر چه بيشتر نظم در سايه حاكميت قانون و نفي هر گونه حركت غير قانوني در كشور0
ماده 50 : سعي در جهت ارائه بينش سياسي مكتبي به مردم ،شناساندن اوضاع سياسي بين المللي وموقعيت استكبار جهاني و ملل مستضعف 0
ماده 51 : تاكيد بر هويت اسلامي انقلاب و خصيصه ضداستكباري آن و افشاي تلاشهاي دشمن درتغيير اين هويت 0
ماده 52 : آگاه ساختن مردم نسبت به نقشه هاي شيطاني استعمارگران جهاني و عوامل داخلي آنان د رجهت تضعيف يا به انحراف كشاندن انقلاب 0
ماده 53 : بررسي مقايسه اي انقلابهاي جهان ومعرفي ماهيت وعملكرد جنبش هاي آزاديبخش جهاني 0
ماده 54 : كليه فعاليتهاي سازمان درمورد مواد49 تا53 بايد در چهارچوب اصول و خط مشي سياسي اتخاذ شده از طرف قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران انجام بگيرد0
ماده 55 : وظايف سازمان در رابطه با احزاي و جمعيتهاي سياسي 0
الف : تلاش جهت برگزاري بحثهاي آزاد و آ'وزنده ميان احزاي و سازمانهاي سايسي قانوني شكرو كه در درجه اول به روشن شد بينشهاي اصيل سياسي اسلامي و در درجه بعد به تفاهم سياسي ميان اين گروهها و برخورد سلام آنها با يكديگر كمك كند0
ب : افشاي فعاليتها، توطئه ها و شيوه عملكرد گروهاي ضد انقلاب و ستون پنجم دشمن و آشنا ساختن مردم با ماهيت فكري وعملي آنان
ماده 56 : سياست تبليغاتي خارجي :
الف : جهانخواران ودولتهاي متخاصم 0 صدا و سيما بايد ماهيت و موضع خصمانه اين دولتها و سياستهاي سلطه گرانه و بلوك بنديهاي اقتصادي و نظامي را كه سازنده اين سياستها هستند به شيوه اي منطقي و سازش پذير افشا نمايد0
ب : دولتهاي چند چهره 0 در قبال اينگونه دولتها كه بظاهراظهار دوستي كرده و در باطن به دشمنان انقلاب كمك ميكنند بايد برخورد اخطار دهند و هشدار آميز توام با جذب نمود تا بتدريج در موضع انفعالي قرار گرفته و از گسترش جبهه دشمن جلوگيري بعمل آيد0
ح : دولتهاي بي تفاوت نسبت به انقلاب 0 در قبال اينگونه رژيمها بايد موضع روشنگرانه داشت و با تشريح و معرفي ويژگيهاي انقلاب بايد آنان را در موضع حمايت از انقلاب قرارداد0
د : دولتهاي دوست 0 در قبال اينگونه دولتهاكهعمدتا" از پايگاه مردمي برخوردارند بايد با ايجاد زمينه همبستگي بيشتر به تحكيم روابط دو كشور در جهت تحقق هدفهاي مشترك حركت نمود0
ه : دولتهاي اسلامي 0 در رابطه بادولتهاي اسلامي حركت تبليغاتي سازمان در جهت ايجاد وحدت در زمينه تحقق جبهه جهاني اسلامي خواهد بود0
و : جنبشهاي آزاديبخش 0 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت معرفي و حمايت از كليه جنبشهاي ضد استكباري و مستقل كه داراي پايگاه مردمي باشند بكوشند0 بديهي است كه نهضتهاي اصيل اسلامي از اولويت برخوردارند0
ز : ملتها بايد بصورت عام جدا از سياست دولتهاي حاكم موردتوجه قرار گيرند0 با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي ايران كه تحولي بنيادي در زمينه هاي فكري و فرهنگي جامعه است ، اشاعه آن نيز از طريق تسخير انديشه ها و تحول فكري و فرهنگي ملتها امكان پذير است 0
سامزان بمنظور نشر دعوت رهائي بخش اسلام و زمينه سازي براي آزادي همه مستضعفان جهان از سلطه مستكبران بايد بامعرفي اسلام به مثابه تنها مكتب اصيل انقلاب ي و رهائي بخش در جهت ايجاد وحدت فرهنگي و صدورانقلاب اسلامي به مسلمانان ومردم جهان بكوشدومتقابلا" مردم ايران را با فهرنگ و مبارزات آنان آشنا سازد0
تبصره : كليه فعالتيهاي سازمان درباره ماده 55 بايددر چهارچوب ضوابط واصول سياست خارجي كه از طرف جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود انجام گيرد0

فصل هفتم خطوط كلي در زمينه هاي اقتصادي
ماده 57 : زمينه سازي ايران ازبين بردن روابط ظالمانه واستثماري و تحكيم روابط عادلانه اقتصادي در كشور طبق سياست اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 0
ماده 58 : جلب مشاركت عمومي مردم جهت همكاري درگسترش برنامه هاي توليدي و بر حذر داشتن آنان از زندگي مصرفي و تجملي 0
ماده 59 : زمينه سازي براي توسعه توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي در جهت رسيدن به خودكفائي 0
ماده 60 : توجه خاص به آموزش حرفه اي كارگران وكشاورزان كه سنگ زير بناي توليد كشور محسوب ميشودند0

فصل هشتم : امور اداري
ماده 61 : زمينهسازي براي تغيير نظام پيچيده قرطاس بازي اداري در سطح كشور و ايجاد نظام اداري ساده ومنسجم ، متناب با روند حركت انقلاب اسلامي ايران 0
ماده 62 : زمينه سازي براي ايجاد روابطاخلاقي بين مسئولين اداري و مردم و آ'وزش مردم در نحوه مراجعه صحيح به ادارات و سازمانهاي دولتي 0

فصل نهم : امور نظامي
ماده 63 : كمك به آمادگي رزمي عمومي از طريق آموزش نظامي و تقويت ارتش بيست ميليوني 0
ماده 64 : توجه به آموزش مكتبي وتقويت روحيه نيروهاي مسلح 0
ماده 65 : تلاش در جهت حفظ وحدت و هماهنگي كليه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 0
قانون فوق مشتمل بر مقدمه و شصت و پنج ماده و يك تبصره در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبرهاشمي

10922 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/06/03 :تاريخ ابلاغ 1361/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران