لايحه قانوني مربوط به تركيب مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع ملي وشركتهاي وابسته

شماره 4838 25/3/1359
وزارت امور اقتصادي ودارايي
لايحه قانوني مربوط به تركيب مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع ملي وشركتهاي وابسته كه درجلسه مورخ 27/1/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون وزير دفاع ملي – وزير مشاور ورييس سازمان برنامه وبودجه – وزير امور اقتصادي ودارايي – وزير صنايع ومعادن ووزير بازرگاني يا معاونان آنان بنمايندگي دولت مجامع عمومي سازمان صنايع ملي وشركتهاي وابسته به آن را تشكيل ميدهند مقررات مغاير بااين قانون از تاريخ فوق ملغي است .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10295 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/11 :تاريخ ابلاغ 1359/01/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران