لايحه قانوني راجع به معافيت گمركي اتومبيلهاي 38 نفر كاركنان دربار سابق تاپايان مدت پنج سال از تاريخ ترخيص

شماره 5100 29/3/1359
وزارت امور اقتصادي ودارايي
لايحه قانوني راجع به معافيت گمركي اتومبيلهاي 38 نفر كاركنان دربار سابق تا پايان مدت پنج سال از تاريخ ترخيص كه درجلسه مورخ 17/3/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – به گمرك ايران اجازه داده ميشود اتومبيلهاي 38 نفر كاركنان دربار سابق را بشرح زير:
1- مجيد وزيري 2- محمد حسين الفت 3- جهانگير ميرزايي 4- نادر حاج كندي 5- جمال خانلري خاني 6-جمال الدين صفوي 7- ابوالفضل كاضمي 8- صفت اله حقيقي 9- حسين مهدوي 10- نصرت الله عمويي 11- دكتر اسمعيل بهبهاني 14-غلامعلي ثالثي 15 –محمدلرزاده 16-محمد مهدي قطب زاده 17- زهرا شريعت 18- جعفر جعفرزاده 19- مسيب وفايي 20- بهروز دانشفر 21- احمد كثير لو22- عيسي هژبروند23- شاهرخوزيرري 24 –نصرت الله دقيق درويشبان 25- پرويز شاهوار 26- حسين مصلح زهرايي 27- سيد محمد حسن معصومي 28- اسمعيل ارونقيان 29- سيد محمود عدل حسيني 30- رضا مرزوقي 31- قربان ميرزايي 32- سيد حسين حساس 33- دكتر محمد علي صابري 34- دكتر محمد تقي خزيمه 35- بيژن رايي 36- محمد رفيع رفيعي 37- رسول رخشاني 38- صمد راشدي . كه بموجب بند يك ماده 37 قانون امور گمركي ترخيص گرديده است ومالكيت دارندگان آنها از طرف بنياد مستضعفان محرز گرديده كماكان معافيت اتومبيلهاي مذكور را تا پايان مدت پنج سال از تاريخ ترخيص معتبر وجهت شماره گذاري به اداره راهنمايي ورانندگي معرفي نمايد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10295 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/11 :تاريخ ابلاغ 1359/03/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران