آئين نامه فوق العاده هاي بدي آب و هوا ، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت – موضوع بندهاي ((ب)) ،((پ)) و (( ت)) ماده (39) قانون استخدام كشوري


شماره 20272 /ت 515 هـ 14/1/1374
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3034/د مورخ 2/6/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، در اجراي ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370 - آئين نامه فوق العاده هاي بدي آب و هوا ، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- بخشهاي كشور از نظر ميزان برخورداري از تسهيلات زندگي طبق فهرست پيوست به (9) گروه تقسيم ميشوند و فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي كاركنان اي بخشها بر اساس ارقام جدول شماره يك پرداخت ميشود.
تبصره – فوق العاده موضوع اين ماده در نقاط مرزي ( دهستان ) پيوست به ميزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره يك افزايش مي يابد.
ماده 2- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پيوست به چهار درجه تقسيم ميشوند و فوق العاده بدي آب و هوا براي كاركنان اين نقاط بر اساس ارقام جدول شماره دو پرداخت ميشود.
ماده 3-فوق العاده محل خدمت در كليه نقاط به استثناي استان تهران 5% حقوق مبناي گروه مربوط است و شامل مستخدماني ميشود كه محل جغرافيايي خدمت آنان به موجب احكام رسمي از نقطه اي در شهرستان به نقطه اي در يك شهرستان ديگر تغيـــــير
مي يابد.
تبصره – نقاط موضوع تبصره (2) قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون استخدام كشوري شامل نقاط درجه(3)و(4) بدي آب و هوا و بخشهاي داراي گروه محروميت (5) لغايت (9) است .
ماده 4- از تاريخ 1/1/1374 هشتاد درصد ارقام جدولهاي شماره يك و دو قابل پرداخت است .
تبصره – فوق العاده هاي موضوع اين آئين نامه در مورد هر يك از نقاطي كه از نظر تقسيمات كشوري تغيير تابعيت مي يابد معادل فوق العاده اي است كه در تقسيمات قبلي به آن تعلق گرفته است .
ماده 5- به مستخدماني كه جمع فوق العاده هاي بدي آب و هوا،محروميت از تسهيلات زندگي ، نوار مرزي و محل خدمت آنان از تاريخ اجراي اين آئين نامه از مجموع فوق العاده هايي كه به موجب اين مقررات قابل پرداخت است بيشتر باشد مابه التفاوت پرداخت ميشود.
تبصره – هر گونه افزايش بعدي اين فوق العاده ها به هر عنوان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت موضوع اين ماده كسر ميشود.
ماده 6- فوق العاده موضوع تصويبنامه شماره 37724 مورخ 8/10/1353 و اصلاحات بعدي آن در مورد مستخدماني كه درنقاط جدولهاي پيوست تصويبنامه يا شده خدمت ميكنند و نام نقاط مزبور در فرهست منضم به اين آئين نامه ذكر نشده است بر اساس ارقام ثابت آخرين ماه سال 1372 و حداكثر به مدت سه سال پرداخت ميشود.
ماده 7-مفاد اين تصويبنامه از زمان اجرا شامل دارندگان پايه هاي قضايي نيز ميشود.
ماده 8- از تاريخ 1/1/1374 تصويبنامه هاي شماره 37724 مورخ 8/10/1353 و شماره 41254/ت310 مورخ 14/4/1368 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن لغو ميشود.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/12/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران