تصويبنامه راجع به فوق العاده شغل قضات


سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4546/د مورخ 16/7/1373 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 – تصويب نمود:
دادگستري جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا 100% حقوق و فوق العاده شغل – در گروههاي مربوط به قضات – را به عنوان فوق العاده خاص به قضات پرداخت كند.ضوابط پرداخت فوق العاده ياد شده به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
معاون اول رئيس جمهور-حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/12/24 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران