آئين نامه اجرائي لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيك ارتش - مصوب 1335 - و اصلاحيه آن – مصوب 1367 -


شماره 70652/ت 400ه 29/10/1373

وزارت دفاع و پشتياني نيروهاي مسلح – وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسـه مـورخ 14/10/1373 بنـا بـه پيشنهاد شماره 1700/162 مورخ 30/16/1371 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و موافقت وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاحيه لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب 31/5/1335 - مصوب 1367 – آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيك ارتش جمهوري اسلامي ايران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه بعد از اين به اختصار به ترتيب «ارتش», «سپاه» و «وزارت دفاع» ناميده مي شوند و نيروهاي ذي ربط حسب مورد در رده هاي مختلف مجاز به صدور آن خواهند بود به پايه يكم و پايه دوم و ويژه تقسيم مي شود.
الف – گواهينامه پايه دوم ارتش, سپاه يا وزارت دفاع مخصوص رانندگي روي خودروهاي سبك تا ظرفيت 5/3 تن (داخل) و ميني بوس.
ب – گواهينامه پايه يكم ارتش, سپاه يا وزارت دفاع مخصوص رانندگي روي خودروهاي متوسط و سنگين با هر ظرفيت و اتوبوس.
ماده 2 – شرايط دريافت هر يك از گواهينامه هاي مذكور در ماده (1) به شرح زير خواهد بود:
الف – گواهينامه پايه دوم ارتشي و سپاهي, به كساني داده مي شود كه پس از طي دوره در آموزشگاه رانندگي در آزمايشي كه زير نظر كميسيون آزمايش مربوط به عمل مي آيد قبول شوند.
تبصره – كساني مي توانند بدون گذراندن دوره آموزشگاه در آزمايش هاي رانندگي شركت نموده و به اخذ گواهينامه پاي هدوم ارتش, سپاه يا وزارت دفاع نايل شوند كه داراي گواهينامه پايه دوم رانندگي كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و از عهده آزمايش هاي مقرر كه به وسيله كميسيون آزمايش مربوط انجام مي گيرد برآيند.
ب – گواهينامه پايه يكم, مخصوص رانندگاني است كه داراي گواهينامه پايه دوم رانندگي كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و در آزمايش هاي مربوط قبول شوند.
ماده 3 – در هر رده ك آموزشگاههاي رانندگي وجود دارد كميسيون آزمايش رانندگي با شركت اعضاي زير تشكيل خواهد شد:
الف - يك نفر نظامي آموزشي از واحد مربوط.
ب – يك نفر نظامي يا كارمند فني از واحد مربوط.
ج – فرمانده آموزشگاه رانندگي واحد مربوط.
ه - يك نفر مكانيسين از واحد مربوط.
تبصره - شركت عضويت در كميسيون آزمايش,داشتن گواهينامه رانندگي از راهنمايي و رانندگي كشور جمهوري اسلامي ايران با همان پايه يا بالاتر است.
ماده 4 – شرايط داوطلبان و مواد آزمايشي براي دريافت گواهينامه پايه دوم به شرح زير است:
الف – شرايط داوطلبان:
1 – داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
2 – داشتن معرفي نامه از آموزشگاه رانندگي مربوط با تأييد صلاحيت داوطلب براي رانندگي.
3 – داشتن سلامت جسماني برابر ضوابط آئين نامه راهنمايي و رانندگي كشور با تأييد بهداري مربوط.
4 – داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.
ب – مواد آزمايشي.
1 – شناسايي انواع خودروها.
2 – رانندگي در زمينهاي ذو عارضه و شهر.
3 – بازديدهاي روزانه و كارهاي رده يك.
4 – آئين نامه و تست هاي مقرر راهنمايي و رانندگي.
ماده 5 – شرايط داوطلبان و مواد آزمايش براي دريافت گواهينامه پايه يكم به شرح زير است:
الف – شرايط داوطلبان.
1 – داشتن حداقل 23 سال تمام سن.
2 – گذشتن دو سال تمام از تاريخ اخذ گواهينامه رانندگي پايه دوم از راهنمايي و رانندگي كشور.
3 – داشتن سلامي جسماني و رواني لازم برابر مقررات راهنمايي و رانندگي كشور با تأييد بهداري مربوط.
4 – عدم محروميت از رانندگي.
ب – مواد آزمايشي.
1 – آشنايي كامل با مسايل فني و مكانيكي خودرو.
2 – رانندگي در زمينهاي ذو عارضه, تپه و شهر با خودروهاي با ظرفيت بيش از 5/3 تن.
ماده 6 – گواهينامه رانندگي ويژه, براي رانندگي با وسايل نقليه سنگين جـاده سازي و ساختمانـي و مخصـوص حمل اشيا سنگين و جراثقال اسكله ها, برابر اساسنامه ها و دوره هاي طي شده در مراكز آموزشي در ارتش و سپاه پاسداران صادر گرديده و طبق مقررات مذكور از اعتبار قانوني برخوردار خواهد بود.
تبصره 1 – مقصود از اعتبار اين گونه گواهينامه هاي صرفاًَ استفاده از وسايل ويژه ارتش, سپاه و وزارت دفاع در محدوده زماين است كه دارنده آن در اين مراكز خدمت مي كند.
تبصره 2 – در گواهينامه ويژه بايد نوع وسيله نقليه اي كه دارنده آن مي تواند با آن رانندگي نمايد قيد شود. براي رانندگي با وسايل نقليه ويژه اي كه سرعت آن از 30 كيلومتر در ساعت تجاوز مي نمايد علاوه بر داشت گواهينامه ويژه پايه يكم رانندگي نيز ضروري است.
ماده 7 – گواهينامه پايه يك ب رنگ آبي, پايه دوم به رنگ سفيد و ويژه به رنگ سبز به قطع استاندارد 10*5/6 سانتيمتر برابر نمونه هاي پيوست خواهد بود كه در كليه نيروها و سازمانها پس از انجام آزمايش هاي مربوط توسط كميسيون, با امضاي فرمانده آموزشگاه رانندگي مربوط و رئيس ركن سوم يگان تا رده تيپ و همطراز (داخل) در ارتش و يگان همطراز در سپاه و وزارت دفاع معتبر خواهد بود.
تبصره – گواهينامه هاي مذكور براي رانندگي با وسايل نقليه, در ارتش, سپاه يا ورات دفاع معتبر خواهد بود.
ماده 8 – نيروها و سازمان هاي ذي ربط موظفند نمونه لازم از هريك از گواهينامه هاي مذكور در ماده 7 را چاپ كنند و در اختيار يگانهاي ذي ربط قرار دهند و يگانهاي مذكور موظفند پس از صدور, پرس پلاستيكي نموده و به دارنده گواهينامه اعطا نمايند.
ماده 9 – گـواهينامـه هـاي منظـور در ايـن آئـين نـامـه تـا زمـانـي كـه دارنـده آنهـا در ارتـش, سپـاه و وزارت دفـاع بـا وسايـل متعلـق بـه ايـن مـراكز مشغـول انجـام وظيفه مي باشـد معتبر خواهد بـود و بـرا ي اخـذ گـواهينامه هاي راهنمايي و رانندگي كشور جمهوري اسلامي ايران دوره هاي آزمون فوق الذكر فاقد اعتبار است.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران