تصويبنامه راجع به اصلاح ضوابط اجرائي بودجه سال 1373 كل كشور


شماره 12424 / ت 395 ه 28/10/1373

وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان برنامه و بودجه
هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 25/10/1373, بنـا بـه پيشنهـاد شماره 2954/4816/21 مورخ 19/8/1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«وزارت امور اقتصادي و دارايي» بـه دستگاههـاي استثناء شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرائي بودجه سال 1373 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره 16321/ت 17 ه مورخ 6/2/1373) اضافه مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران