اصلاح آئين نامه تسهيلات اعطائي بانكي


شماره 14874 / ت 376 ه 13/10/1373

وزارت مسكن و شهر سازي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3826 / ه مورخ 7/10/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (27) قانون عمليات بانيك بدون ريا (بهره) – مصوب 1362 – تصويب نمود:
آئين نامه تسهيلات اعطايي بانكي (موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362) به شرح زير اصلاح مي شود:
1 – ماده (13) به شرح زير تغيير مي كند:
«ماده 13 – بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسكن, با هماهنگي وزارت مسكن و شهر سازي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را احداث يا خريداري كنند و به صورت فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان خريد اين گونه و احدها واگذار كنند.»
2 – ماده (55) حذف مي شود.
3 – عبـارت «خريداري» بعـد از عبـارت «احداث» در ماده (60) اضافه مي شود
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/07 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران