اصلاح تصويبنامه شماره 23974 / ت 317 ه مورخ 1371/07/8


شماره 50051 / ت 466 ه 12/10/1371

اصلاح تصويبنامه شماره 23974 / ت 317 ه مورخ 8/7/1371
وزارت بازرگاني – وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1371,تصويب نمود:
مهلت زماني مندرج در تصويبنامه شماره 23974 / ت 317ه مورخ 8/7/1371, از (1/10/1371) به (1/1/1372) تغيير مي يابد.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/09/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران