تصويبنامه راجع به حق درمان سرانه بيمه خدمات درماني

شماره 12701/ت1341 ه 5/9/1373

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 204 مورخ 14/1/1373 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه, به استناد ماده (6) قانون تإمين خدمات درماني مستخدمين دولت – مصوب 1351 – تصويب نمود:
حق درمان سرانه ساير افراد تحت تكفل كاركنان دولت (به استثناي همسر و سه فرزند كه توسط دولت تأمين مي شود.), نيروهاي مسلح, همچنين آن عده از افرا د كه از طريق قراردادهاي خاص تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار مي گيرند, دو هزار و پانصد ريال براي هر نفر در ماه تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران