آئين نامه اجرائي مواد (26) و (27) قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي


شماره 13294 / ت 348 ه 7/9/1373

وزارت جهاد سازندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 4617/ص 10/و مورخ 4/9/1372 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (28) قانون مقررات مالي, استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي – مصوب 1367 – آئين نامه اجرائي مواد (26) و (27) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – در اين آئين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – جهاد مركز : وزارت جهاد سازندگي.
ب – دستگاههاي تابعه: سازمانها, مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي.
ج – وزير: وزير جهاد سازندگي.
د – قانون: قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلاتي جهاد سازندگي مصوب 1367.
ه - آئين نامه: آئين نامه اجرائي مواد (26) و (27) قانون مقررات مالي, اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي.
ماده 2 – معاملات جهاد مركز و دستگاههاي تابعه از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي گيرد, مگر در موارد زير:
الف – در مورد معاملاتي كه انجام آنها در محدوده قوانين و مقررات استخدامي باشد.
ب – در مورد معامله با يكي از وزارتخانه ها, سازمانها, مؤسسات دولتي, شركتهاي دولتي, نهادهاي عمومي يا مؤسسات و نهادهاي غير دولتي و مؤسسات تابع آنها كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه يا مالكيت آنها متعلق به دستگاههاي ياد شده باشد و نيز اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني تهيه و توليد و توزيع يا مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل شده باشند.
ج – در مورد خريد كالا يا خدمات يا حقوقي كه به تشخيص وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاههاي تابعه يا مقامهاي مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
د – در مورد خريد يا اجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاههاي تابعه يا مقامهاي مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.
ه - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك و خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات آنها همچنين ادوات, ابزار, وسايل دقيق اندازه گيري, لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آن با تعيين بهاي مورد معامله به وسيله يكنفر كارشناس خبره كه حسب مورد توسط وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاههاي تابعه يا مقامهاي مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد.
و – در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد و تأييد مقدار لازم براي رفع نياز توسط وزير يا مقامهاي مجاز از طرف او خريد انجام مي شود و گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مأمور خريد يا مسؤول مربوط تنظيم و گواهي شده و به وسيله وزير يا مقامهاي مجاز از طرف وي تأييد و به هزينه قطعي منظور مي شود.
ز – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
ماده 3 – نصـاب معاملات جهاد مركز و دستگاههاي تابعه به شرح زير مي باشد:
الف – تا مبلغ يك ميليون ريال در جهاد مركز به مسؤوليت مأمور خريد يا فروش و در هريك از دستگاههاي تابعه به مسووليت مقامهاي مجاز از طرف مسوول هر دستگاه.
ب – از مبلغ يك ميليون و يك ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال در جهاد مركز با مسووليت مأمور خريد يا فروش و تأييد و تصويب مقامهاي مجاز از طرف وزير و در هر يك از دستگاههاي تابعه با مسووليت مقامهاي مجاز از طرف بالاترين مقام هر دستگاه و تصويب وي.
ج – از مبلغ پنج ميليون و يك ريال تا مبلغ پنجاه ميليون ريال در جهاد مركز با تأييد و مسووليت وزير يا مقامهاي مجاز از طرف ايشان و در دستگاههاي تابعه با تأييد و مسووليت وزير يا مقامهاي مجاز از طرف ايشان در هريك از دستگاههاي مزبور.
د – بيش از مبلغ پنجاه ميليون ريال با انتشار آگهي مناقصه يا مزايده يا ارسال دعوتنامه (مناقصه يا مزايده محدود) با مسووليت وزير جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان.
تبصره 1 – نصاب تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصادي به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيأت وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره 2 – در مورد قيمت كالاهاي مورد مزايده نظر كارشناس خبره و معتمد با معرفي وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام در هر يك از دستگاههاي تابعه يا مقامهاي مجاز از طرف آنها ملاك تعيين نصاب معامله بر اساس يكي از بندهاي فوق خواهد بود.
تبصره 3 – اختيار تصويب معاملات موضوع بند (ب) اين ماده مي تواند از سوي بالاترين مقام دستگاههاي تابعه به مقامهاي مجاز در استانها و شهرستانها تفويض شود.
مده 4 – نحوه انجام مناقصه يا مزايده در معاملات جهاد مركز و دستگاههاي تابعه به شرح زير است:
1 – در مورد مقاملات موضوع بند (الف) ماده (3) آئين نامه به حداقل بهاي ممكن (در مورد خريد) يا حداكثر آن (در مورد فروش ) به تشخيص مقامهاي ياد شده در بند مزبور.
2 – در مورد معاملات موضوع بند (ب) ماده (3) آئين نامه مأمور خريد يا فروش در صورت وجودف افراد متعدد درمحل بايد از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار و خدمات مورد احتياح يا خريداران حداقل سه نفر را انتخاب و از هر كدام دروي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد. چنانچه تعداد افراد از سه نفر كمتر باشد مأمور خريد يا فروش بادي مراتب را در متن سند هزينه درج كند.
3 – در مورد معاملات موضوع بند (ج) ماده (3) آئين نامه, مأمور خريد يا فروش بر طبق بند (2) فوق عمل مي كند و در صورتي كه حداقل (و در مورد فروش, حداكثر) بهاي بدست آمده در استعلام بها را عادلانه تشخيص دهد با تصويب مقام مجاز معامله را با پيشنهاد دهنده اين بهاء انجام خواهد داد.
4 – در مورد معاملات موضوع بند (د) ماده (3) آئين نامه, معامله از طريق انتشار آگهي مناقصه يا مزايده (مناقصه يامزايده عمومي) يا ارسال دعوتنامه انجام خواهد شد.
ماده 5 - جهاد مركز و دستگاههاي تابعه از نظر روش انجام مناقصه يا مزايده عمومي تابع مواد (6), (7), (8), (9), (10), (11), (26), (27), (28) و (29) آئين نامه معاملات دولتي – مصوب 27/12/1349 – مي باشند.
ماده 6 – به منظور بررسي تقاضاها يا پيشنهادهاي رسيده براي انجام مناقصه يا مزايده عمومي يا مناقصه محدود و تشخيص صلاحيت اشخاص واجد شرايط در جهاد مركز و هر يك از دستگاههاي تابعه, كميسيون معاملات مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 – معاون اداري مالي يا يك نفر به انتخاب وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام در هر يك از دستگاههاي تابعه.
2 – مسوول امور مالي يا عامل وي.
3 – يك نفر كارشناس به انتخاب وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام در هر يك از دستگاههاي تابعه.
4 – رييس واحد تقاضا كننده مورد معامله يا نماينده وي (بدون حق رأي).
تبصره 1 – در هريك از واحدهاي استاني و در صورت لزوم واحدهاي شهرستاني و سازمانهاي تابعه جهاد به تشخيص بالاترين مقام اجرائي آنها, كميسيون معاملات تشكيل مي شود.
تبصره 2 – تصميمات كميسيون معاملات با حداقل (2) رأ موافق اتخاذ مي شود..
تبصره 3 – در موارد لزوم به تشخيص اكثريت اعضاي كميسيون, حضور كارشناسان در جلسه بلامانع است.
ماده 7 – دعوتنامه شرك در مناقصه محدود براي اشخاصي كه به تشخيص مسوول قسمت تقاضا كننده كالا, خدمات يا كار واجد شرايط لازم باشند, ارسال مي شود
ماده 8 – كميسيون معاملات بر اساس سابقه عمل,ماشين آلات و لوازم كار به ويژه كادر فني و متخصص و ساير شرايط به اقتضاي نوع معامله,اشخاص معرفي شده را تشخيص صلاحيت مي كند.
ضوابط انتخاب اشخاص واجد شرايط به نحو مقتضي تا آنجا كه امكان دارد از طريق يك نوبت آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا حسب مورد روزنامه محلي منتشر خواهد شد تا داوطلبان در مهلت مقرر در آگهي, مدارك و اطلاعات لازم را بفرستند.
تبصره – در موارد ضرورت به تشخيص كميسيون معاملات, اولويت دعوت براي شركت در مناقصه با اشخاصي است كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده باشند.
ماده 9 – دعوتنامه شركت د رمناقصه محدود بايد حداقل براي (5) نفر از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) واجد شرايط براي معامله مورد نظر, ارسال شود. در صورتي كه كمتر از (5) نفر باشند, به همان تعداد دعوت نامه ارسال مي شود.
تبصره – در انجام مناقصه يا مزايده محدود, اولويت انجام معامله با شركتهايي است كه توسط رزمندگان, ايثارگران, آزادگان و جهاد گران يا شركتهاي تعاوني كه در رشته مربوط فعاليت مي كنند و به تشخيص كميسيون معاملات, واجد شرايط و صلاحيت تشخيص داده مي شوند. به شرط آنكه مديران و شركاي آنان مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشور – مصوب 1337 – نباشند.
ماده 10 – مقررات مربوط به مناقصه يا مزايده عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد در مناقصه محدود نيز لازم الرعايه است.
ماده 11 – پيشنهادهاي رسيده بهكميسيونهاي موضوع ماده (8) آئين نامه, پس از انقضاي مدت مقرر باز شده و پس از رسيدگي كميسيون مناسب ترين پيشنهاد را انتخاب مي كند و در غير اين صورت مي تواند اظهار نظر كند كه مناقصه يا مزايده تجديد شود.
تبصره 1 – چنانچه كميسيون پس از تجديد مناقصه يا مزايده نتواند شخص واجد شرايط را از ميان شركت كنندگان انتخاب كند, مراتب از طريق بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط به هيأت موضوع ماده (13) آئين نامه منعكس مي شود.
تبصره 2 – هيأت موضوع ماده (27) قانون مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست, نحوه انجام معامله را تعيين كند.
ماده 12 – در موارد كلي و مهم براي يك نوع كالا يا خدمت به تشخيص وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي تابعه, هيأت موضوع ماده (27) قانون با رعايت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام اين گونه معاملات را به طور كلي تعيين و اعلام مي كند.
ماده 13 – هيأت موضوع ماده (27) قانون مي تواند با حفظ مسووليت خود, اختيارات خود را به كميسيون هاي موضوع ماده (8) آئين نامه تفويض كند.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي


:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران