تصويبنامه در مورد مسافراني كه به هزينه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت از طريق هوائي از ايران به خارج از كشور يا به عكس مسافرت كنند


شماره 13002 / ت 335 ه 1/9/1373

وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي
هيـأت وزيـران در جلسـه مـورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 27815/5144/5 مورخ 10/11/1372 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد ماده (6) قانون تاسيس شركت هواپيمائي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوائي كشوري - مصوب 1345 – تصويب نمود:
1 – مسافراني كه به هزينه وزارتخانه هاي و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت از طريق هوايي از ايران به خارج از كشور يا به عكس مسافرت مي كنند مجازند با كسب اجازه از وزارتخانه يا سازمان ذي ربط در مسيرهاي خارج از شبكه پروازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با رعايت صرفه و صلاح دولت از ساير شركت هاي هواپيمايي بليت مسافرت خريداري كنند. مبالغ پرداختي بابت اين بليت ها بايد قبل يا بعد از انجام پرواز به تاييد شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران برسد.
2 – ذي حسابهاي مستقر در وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه ها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند قيمت بليت هاي مذكور را پس از تأييد شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به هزينه قطعي تلقي و در حساب وزارتخانه ها و دستگاه هاي مربوط منظور كنند.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران