آئين نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك ها


شماره 5044/ت 334 ه 6/9/1373

وزارت امور اقتصادي و دارايي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 789/ ه مورخ 1/3/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (2) ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك – مصوب 1372 – تصويب نمود:

ماده 1 – بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حسابجاري براي اشخاص, مشخصات كامل شناسنامه (نام و نام خانوادگي, شماره شناسنامه, محل صدور, نام پدر, تاريخ تولد) و نشاني كامل آنان را دريافت و در كارتهاي مربوط درج نمايند.
ماده 2 – بانك ها مكلفند در صورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت را بر اساس ماده (4) قانون صدور چك با مشخصات كامل صادر كننده چك و ساير موارد مندرچ درماده ياد شده تنظيم و به دارنده چك تسليم نمايند.
تبصره – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانك ها در مورد واريز وجوه چك از طريق بانكي را منطبق با اين ماده اصلاح نمايد.
ماده 3 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان در رابطه با صدور چك بلامحل منتهي به صدور كيفر خواست شده است, فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك را تهيه كرده و در پايان هر ماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.
تبصره – وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات ياد شده را بلافاصله پس از صدور كيفر خواست, به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
ماده 4 – بانكها مكلفند حساب جاري اشخاصي را كه اسامي آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك درج است, بسته و از افتتاح حساب جاري و دادن دسته چك در مدت قانوني به آنها خودداري نمايند.
ماده 5 – در مواردي كه اشخاص مشمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك از ناحيه مراجع قضايي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چك خارج شده باشند, مراتب از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذق نام آنان از فهرست موضوع ماده (3) اين آئين نامه به بانك هاي كشور ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/25 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران