قانون واگذاري ساختمان هائي كه در رابطه با سيل و زلزله درمناطق مختلف كشور احداث شده يا ميشود0روزنامه رسمي شماره 10813 : 24/1/1361
شماره 150890 24/12/1360
وزارت مسكن وشهرسازي

ماده واحده - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشودنسبت به واگذاري ساختمانهائي كه در مناطق مختلف كشور در رابطه با سيل و زلزله تجديد بنا و احداث شده يا ميشود با توجه به اعتبارات عمراني دولت كه صرف هزينه ساختمانها شده و نيز قدرت پرداخت خسارت ديدگان با دريافت تمام يا قسمتي از بهاي هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات عمراني دولت اقدام نمايد0 ضوابط و نحوه وگداري ساختمانها در مواردمختلف به موجب آئيننامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه وبتصويب هيئت دولت ميرسد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شواري اسلامي تصويب و به تايئد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي

10813 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/01/24 :تاريخ ابلاغ 1360/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران