آئين نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

شماره 41570 / ت 91 ك 21/8/1373

رياست جمهوري – دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9/7/1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ ت 30 ه مورخ 13/2/1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1372 – و با عنايت به تاييد مقام معظم فرماندهي كل قوا , آئين نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند

ماده 1 – فرمانده منطقه ويژه انتظامي هر منطقه آزاد, مرزبان كشور جمهوري اسلامي ايران محسوب گرديده و با سمت مرزبان درجه 1 يا درجه 2 منصوب خواهد شد.
ماده 2 – تعيين مرزبان درجه يا مرزبان درجه 2 بنا بر اهميت و حساسيت و وسعت منطقه مرزي و قراردادهاي مشترك با در نظر گرفتن ضوابط سازمان مركزي مرزباني نيروي انتظامي خواهد بود.
ماده 3 – براي هري از مناطق ويژه انتظامي كه در مرزهاي دريايي واقع شده باشند يك يگان دريايي منظور و زير نظر مرزبان خواهد بود.
الف – استعداد سازماني و پرسنلي و نوع تجهيزات يگان دريايي متناسب با وسعت و حساسيت حوزه مرزي و مأموريت هاي محوله ويژه منطقه آزاد خواهد بود.
ب – فرم لباس پرسنل و رنگ و آرم تجهيزات دريايي همانند ساير پرسنل يگان هاي دريايي ناجا خواهد بود.
ج – كليه امكانات از قبيل اماكن , شناورها و غيره كه مورد نياز باشد توسط سازمان هر منطقه متناسب با استانداردهاي نيروي انتظامي تهيه خواهد شد
ماده 4 – مرزبانان و پاسگاه هاي مرزي ويگان هاي دريايي از نظر امور فني مرزي تابع سازمان مركزي مرزباني ناجا مي باشد.
ماده 5 – در صورت ضرورت ايجاد امكانات تفريحي, سياحتي , خدمات ويژه و مشابه در آبهاي داخلي و ساحلي متصل به مناطق آزاد بايستي قبلاًَ محدوده اين مناطق با هماهنگي سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و كشتيراني و نيروي انتظامي و ساير سازمان هاي ذي ربط تعيين و مراتب به سازمان مركزي مرزباني ناجا اعلام شود.
ماده 6 – ساير وظايف عمومي مرزبانان به شرح زير مي باشد:
1 – دريافت استوار نامه از سازمان مركزي مرزباني.
2 – ملاقات با مرزبان كشور مقابل (همتاي خود) و اعلام رسميت و شروع به كار خود با ارائه استوار نامه .
3 – تحويل و تحول علائم مرزي و توجيه كامل به نحوه عبور خط مرز ويژگي هاي موجود در مرز.
4 – اجـراي مفـاد معاهـدات و پروتكـل هـاي بيـن دو كشور و قوانين بين المللي.
5 – اجراي قوانينو مقررات داخلي كشور و مناطق آزاد, مربوط به مرزباني.
6 – اعمال سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در مرز, با هماهنگي سازمان مركزي مرزباني.
7 – انجام اقدامات لازم در جهت مراقبت از حدود و ثغور كشور.
8 – استيفاي حقوق دولت و مرز نشينان.
9 – انجام مكاتبات و شركت در ملاقاتهاي متناوب در خاك يكديگر با دعوت قبلي مرزبانان به منظور رسيدگي و حل و فصل مسائل مرزي.
10 – سرپرستي اعضاي شركت كننده د رملاقاتهاي مرزي اعم از اعضاي ثابت و كارشناسان تخصصي (بر حسب ضرورت و نوع حادثه با انتخاب مرزبان) بر اساس معاهدات مرزي.
11 – دريافت و جمع آوري اخبا ر اطلاعات و گزارش ها و رويدادهاي سياسي, مرزي نظامي, امنيتي , اقتصادي, فرهنگي و تجزيه و تحليل و انعكاس سريع آنها به سازمان مركزي مرزباني و مراجع ذي ربط ضمن اقدام لازم در هر مورد.
12 – همكاري در حل و فصل دعاوي حقوقي و اختلافات ايلي و عشيرتي بين اتباع دو كشور كه در منطقه مرزب سكونت داشته و يا منشأ وقوع آن در عمق نوار مرزي مي باشد.
13 – بررسي مشكلات, نارسائيها و مسائل مرزنشينان و اقدام د رجهت رفع آنها و انعكاس به سازمان مركزي مرزباني در صورت باقي ماندن مشكلات.
14 – همكاري و هماهنگي لازم با سازمانهاي دولتي و نظامي و ساير ارگانها و نهادها در جهت تسهيل اجراي وظايف قانوني آنها كه در ارتباط با مرز مي باشد.
15 - اقدام د رمورد استرداد مجرمين و متهمين فراري دو كشور برابر قردادهاي فيمابين به شرط اينكه محل وقوع جرم در عمق نوار مرزي باشد در صورتيكه با كشور مقابل قراردادي وجود نداشته باشد, ضمن توقيف احتياطي متهم يا مجرم فراري از سازمان مركزي مرزباني كسب تكليف خواهد نمود.
16 – اقدام در مورد صدور پرونده هاي گذر مرزي با عناوين (برگ راه داري – پاساوان – پروانه گذر – گذرنامه مرزي – برگ عبور – گواهي عبور) كه در هريك از معاهدات مشترك مرزي و تصويبنامه هيأت وزيران (مرزهاي جنوبي كشور ) پيش بيني گرديده ضمن ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي با مرزبان كشور مقابل جهت تردد اتباع دو كشور از نقاط مرزي تعيين شده است.
17 – اقدام در مورد صدور گواهينامه هاي ويژه جهت تردد كارشناسان و كاركنان فني برابر معاهدات دو جانبه بين المللي و ايجاد هماهنگي با مرزبان مقابل و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت كارشناسان دو طرف.
18 – جلوگيري از هر گونه اقدام فيزيكي در نوار مرز و حاشيه آن قبل از اخذ مجوز از سازمان مرزباني مركزي.
19 – انجام بازديدهاي مشترك متناوب از كليه علائم مرزي به منظور حصول اطمينان از پايدار بودن آنها در محل اوليه و خارج نشدن از حال استاندارد.
20 - تهيه و تنظيم آمارهاي نوبه اي مرزي و تجزيه و تحليل آنها و انعكاس به موقع به سازمان مركزي مرزباني و سازمان مناطق آزاد.
21 – گزارش فوري كليه رويدادهاي مهم مرزي به سازمان مركزي مرزباني و سازمان مناطق آزاد و حضور در محل و انجام اقدامات اوليه در محل.
22 – اجراي دستورهاي سازمان مركزي مرزباني در كليه امور مرزي.
23 – نظارت فني مرزباني بر نحوه اجراي كليه كارهاي عمراني و طرحهاي مرزي در مرز و اطمينان از عدم تجزيه حقوق و منافع دولت و مرزنشينان و جلوگيري از ادامه كار در صورت مغايرت با منافع كشور و اعلام به سازمان مركزي مرزباني .
24 – نظارت فني مرزباني با فعاليتهاي فيزيكي طرحهاي اجراي حاشيه مرز در كشور مقابل و اطمينان از عدم تضييع حقوق و منافع دولت و مرز نشينان و اعتراض يا جلوگيري از ادامه كار (بر حسب وضعيت) در صورت مغايرت با معاهدات دوجانبه و قوانين بين المللي.
25 - برآورد نيازمنديهاي فني با ارائه راه كارهاي مناسب جهت بالا بردن توان رزمي يگانهاي مرزي و بهينه كردن كنترل مرز و اعلام به سازمان مركزي مرزباني.
26 – اجراي قوانين جاري كشور در آبهاي داخلي.
27 – اجراي قوانين بين المللي يا داخلي (حسب مورد) در درياي سرزميني (آبهاي ساحلي).
28 – اعمال به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مصوبات مربوط به مناطق آزاد , مقررات امنيتي, گمركي, مالي, مهاجرتي, بهداشتي, زيست محيطي و اقدام لازم در مورد تعقيب و مجازات متخلفين (با هماهنگي سازمانهاي مرتبط) در آبهاي منطقه.
29 – نظارت به منظور عدم انجام فعاليتهاي غير قانوني و هر گونه بهره برداري مغاير با حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران و اقدام در مورد تخلفات (با هماهنگي سازمانهاي مربوط). در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره.
30 – نظارت به منظور عبور بي ضرر شناورها از آبراههاي بين المللي واقع در آبهاي درياي متعلق به ايران.

31 – جلوگيري از هر گونه بهره برداري غير مجاز در منطقه اختصاصي ماهيگيري در درياي خزر.
32 – اعمال فرماندهي بر پاسگاههاي مرزي به منظور حسن انجام وظايف محوله.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/8/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/07/09 :تاريخ تصويب
:موضوع شورايعالي مناطق آزادتجاري -صنعتي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران