اساسنامه سازمان جهاد استان


شماره 24814 / ت/ 324 ه 22/8/1373

وزارت جهاد سازندگي – سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پيشنهاد شماره 5719/د مورخ 12/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور, به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي – مصوب 1367 – اساسنامه سازمان جهاد استان را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي شود, سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آئين نامه هاي اجرائي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چهار چوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذيربط است.
تبصره – به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود حسب مورد و ضرورت و به تشخيص وزير جهاد سازندگي, سازمان مي تواند در خارج از محدوده استان با رعايت ماده (9) قانون مقررات مالي, اداري,استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مأموريت هاي مشخص را بر عهده گيرد.
ماده 2 – سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چهار چوب قانون مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و قوانين و مقررات مربوط, داراي استقلال مالي و اداري است.
ماده 3 – رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي سازمان است كه با حكم وزير جهاد سازندگي منصوب مي شود. وي مسؤوليت حسن انجام امور و حفظ اموال و منابع سازمان و اجراي قوانين و مقررات ذيربط را بر عهده
دارد و در ارتباط با وظايف و اختيارات محول شده, در مقادير وزير جهاد سازندگي پاسخگو است.
تبصره 1 – نظارت عاليه و هماهنگي در امور كليه واحدهاي شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان بر عهده رئيس سازمان است.
تبصره 2 – رئيس سازمان مي تواند به تشخيص و مسؤوليت خود, قسمتي از اختياراتش را به هريك از معاونان, مديران و روساي واحدها تفويض كند.
ماده 4 – تشكيلات اجمالي و تفصيلي سازمان با رعايت اصول و ضوابط تشكيلاتي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب وزارت جهاد سازندگي مي رسد.
ماده 5 – سازمان داراي كد بودجه استاني مستقل است كه هر سال در قانون بودجه منظور شده و طبق مفاد تبصره هاي آن به طور مستقل دريافت و هزينه مي شود. همچنين سازمان سهم اعتبارات ملي خود را كه به صورت متمركز زير كد وارت جهاد سازندگي و سازمانها و مؤسسات وابسته داراي كد بودجه مستقل در قانون بودجه درج مي شود, دريافت و هزينه مي كند.
ماده 6 – به منظور ايجاد هماهنگي در انجام وظايف و مسؤوليت هاي كليه واحدهاي وزارت جهاد سازندگي در سطح استان اعم از تابعه و وابسته, همچنين تعيين و تاييد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بررسي بودجه سالانه و ارائه پيشنهاد هاي لازم به مراجع ذيصلاح و براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد مسايل مهم فني, اداري و مالي, شوراي هماهنگي مركب از رئيس و معاونان سازمان و مديريت هاي تحت نظر مستقيم رئيس سازمان و روساي شعبه هاي و نمايندگي ها و مديران واحدهاي شركت ها و سازمان هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان تشكيل مي شود.
ماده 7 – وظايف سازمان به شرح زير است:
1 – تهيه و تدوين اهداف, برنامه ها و سياست هاي توسعه با توجه به وظايف محول شده و در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب, همچنين ارائه پيشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت, ميان مدت و بلند مدت به مراجع ذيربط در سطح استان.
2 – انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ, بهبود و توسعه كمي و كيفي توليدات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي در استان و تأمين منافع توليد كنندگان.
3 – بررسي, تدوين, تنظيم و اجراي برنامه ها, خط مشي ها , طرح ها و دستورالعمل هاي مربوط به نظام دامداري و منابع طبيعي استان در حدود وظايف و سياستهاي مصوب.
4 – توليد, جمع آوري, طبقه بندي، پردازش, نگهداري, استخراج , به هنگام سازي و انتشار آار و اطلاعات مورد نيـاز بر اسـاس طـرح هـا و مدل هاي مصوب.
5 – شناخت و تعيين امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد و مسايل و مشكلات فني و اقتصادي و اجتماعي مربوط به توزيع, مديريت و بهره برداري آنها و تهيه و اجراي طرح هاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي و كاهش ضايعات بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
6 – مطالعه , بررسي , برنامه ريزي, تهيه , اجرا و ارزشيابي طرح ها, برنامه ها و دوره هاي آموزشي و ترويجي مورد نياز روستاييان , عشاير, توليد كنندگان و كاركنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد سازندگي.
7 – مطالعه, تهيه و اجراي طرح هاي لازم در زمينه آبخيز داري در حوزه آبخيز استان در چهار چوب سياست ها و برنامه هاي مصوب.
8 – اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور, اصلاح نژاد دام, تغذيه, مديريت مهندسي, بهداشت جايگاه دام و صدور موافقت اصولي واحدهاي دامداري و صنايع وابسته به آن در استان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب .
9 – تهيه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي, آموزشي و ترويجي بر اساس خط مشي هاي ابلاغي و سياست ها و برنامه هاي مصوب.
10 – فراهم كردن امكانات لازم به منظور استفاده حداكثر از فرآورده هاي دامي از طريق توسعه صنايع تبديلي و تكميلي براي كاهش ضايعات فرآورده هاي دامي.
11 – انجام اقدامات لازم در زمينه استقرار روش هاي مناسب عرضه و تقاضاي توليدات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي و ارائه آمار و اطلاعات به هنگام به منابع توليد.
12 - انجام اقدامات لازم در زمينه خريد, بازاريابي, فروش, بيمه (پس از هماهنگي با صندوق بيمه محصولات كشاورزي), نگهداري , امحا و نظاير آن در خصوص محصولات مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي كه بر اساس قوانين, مصوبات, آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط در محدوده وظايف و اختيارات سازمان قرار مي گيرد.
13 – برنامه ريززي, طراحي, احداث, توسعه و نگهداري دراههاي روستايي, شبكه هاي آب آشاميدني روستاها و ابنيه و تأسيسات عمومي خدماتي مورد نياز روستاها در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب.
14 – انجام بررسي هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي تكنولوژيكي استان, متناسب با خصوصيات و ويژگيهاي بخش هاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگـي و تهيه و اجـراي طـرح هاي مكانيزاسيون و سايـر برنامه هـاي مورد نيـاز بر اسـاس سياست هاو خط مشي هاي ابلاغي.
15 – تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي روستاها.
16 – تهيه طرح و احداث شبكه فشار متوسط اعم از اصلي و فرعي به منظور تأمين برق روستاها يا چاه هاي آب كشاورزي , همچنين تهيه و نصب پست هي ترانسفور ماتور و متعلقات آن از جمله تابلوي توزيع و اندازه گيري , پس از تائيد فني وزارت نيرو.
17 – فراهم كردن زمينه هاي لازم به منظور ايجاد و گسترش صنايع روستايي از طريق صدور موافقت اصولي, پروانه تأسيس و بهره برداري و صدور كارت شناسايي براي واحدهاي توليد موجود در روستاها.
18 – فراهم كردن تسهيلات لازم براي تأمين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان محصولات دامي و صنايع روستايي.
19 – تأمين شرايط و امكانات كار در روستاها از طريق توسعه و ترويج فعاليتهاي غير كشاورزي در چهارچوب هدف هاي و وظيفه هاي وزارت جهاد سازندگي.
20 – انجام كليه امور مالي, حسابداري , اداري , رفاهي و خدماتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در محدوده اختيارات تفويض شده.
21 – ابلاغ سهم برنامه اي هريك از واحدهاي تابع سازمان .
ماده 10 – اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1 – تأييد برنامه هاي سالانه, كوتاه مدت و ميان مدت سازمان و پيشنهاد آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب.
2 – تأييد بودجه جاري و عمراني سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب.
3 – ايجاد هماهنگي بين واحدها, سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي مستقر در سطح استان و واحدهاي تابع سازمان.
4 – شركت در شوراها و ساير مراجع تصميم گيري در سطح استان.
5 – نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و ضوابط و مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلاتي وزارت در سطح استان.
6 – استيفاي منافع و حفظ حقوق سازمان در دادگاه ها و مراجع صالح قضايي و قانوني, اصالتاًَ يا به وسيله وكيل با حق توكيل غير در چهارچوب اختيارات تفويض شده .
7 – بررسي و تصويب قراردادها و امضاي چك ها و اسنادرتعهدآور سازمان با رعايت مقررات مربوط.
8 – عزل و نصب معاونان و مديريت هاي سازمان و مديران واحدهاي شهرستاني.
9 – پيشنهاد انتصاب مديران و روساي شعب و نمايندگي هاي سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي در سطح استان.
10 – صدرو احكام مسؤولان امور مالي و امناي اموال سازمان با توجه به مقررات مالي, اداري, استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي.
11 – نظارت بر حسن انجام امور و مصرف بودجه و اعتبارات و انجام هزينه ها.
12 – انجام ساير وظايف و امور محول شده از سوي وزير جهاد سازندگي.
اين اساسنامه بهموجه نامه شماره 7055 مورخ 11/8/1373 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/07/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران