تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص تخصيص 2% از سهام ممتاز شركت هاي تابعه وزارت جهاد سازندگي در شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه


شماره 14123 23/9/1373

وزارت بازگاني
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214/ ت 287 ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 20/9/1373 مقرر نمود 2% از سهام ممتاز شركت هاي تابعه وزارت جهاد سازندگي در شركت فروشگاه هاي زنجير هاي رفاه (سهامي عام ) موضوع بند 2 مصوبه شماره 13431 مورخ 8/9/1373 به شركتهاي تعاوني روستائي (وزارت كشاورزي) تخصيص يابد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/09/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران