تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهوردر ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد قيمت گذاري يازده قلم كالا


وازتخانه بازرگاني و دادگستري
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهور اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214 / ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاد شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
كالاهاي مشروحه ذيل توسط وزارت بازرگاني قيمت گذاري شده و نرخهاي توليـد يا وارداتـي , عمـده فروشي و خرده فروشي آنها از تاريخ 11/10/1373 اطلاع عموم خواهد رسيد. پس از اعلام قيمت وزارتين بازرگاني و دادگستري برابر مقررات و آئين نامه ها و دستورالعملهاي بازرسي و نظارت بر نحوه توزيع و قيمت اقلام مذكور نظارت نموده و با متخلفين برابر مقررات قانون تعزيرات حكومتي رفتار خواهد شد.
1 – انواع لوله اتصالات آهني مصارف آبرساني.
2 – انواع پروفيل.
3 – لوله و اتصالات پي, وي, سي براي مصارف آب و برق.
4 – لوله پلي اتيلين مصارف آب.
5 – نايلون مصارف كشاورزي.
6 – نايلكس.
8 – دي – ام – تي.
9 – الياف پلي استرواكريليك.
11 – انواع نخ پلي استر.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/09/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران