قانون راجع به اصلاح ماده سه قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي (آماتوري )روزنامه رسمي شماره 10813 : 24/1/1361
شماره 150894 24/12/1360
وزارت پست و تلگراف و تلفن

ماده واحده - ماده سه قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي وغير حرفه اي (آماتوري ) مصوب اسفند ماه 1345 بشرح زير اصلاح و درآمد حاصله از اول فروردين يكهزار و سيصد و شصت و يك هجري خورشيدي قابل وصول ميباشد0 ضمنا" تبصره هاي 1و2و3 ماده 3 كمافي السابق به قوت خود باقي است 0
ماده 3 : از دارندگان پروانه كه بهربرداري مي نمايند ماهانه مبلغي بعنوان حق استفاده دريافت ميشود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست وتلگراف و تلفن بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد0 سازمانهاي دولتي و استفاده كنندگان از بيسيمهاي اختصاصي و غير حرفه اي (آماتوري ) مشمول مقررات اين ماده هستند و موارد معافيت ازپرداخت حق استفاده مذكور موكول بتصويب هيئت وزيرات خواهدبود
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي

10813 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/01/24 :تاريخ ابلاغ 1360/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت پست و تلگراف و تلفن
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران