آئين نامه اجرائي ماده 1 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم ودور افتاده و مناطق جنگي


شماره 24373/ت 244 هـ - 29/6/1373

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/5/1373 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره ماده 1 قانون «جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي»- مصوب 1367- آئين نامه اجرائي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده1- فوق العاده جذب و نگهداري مستخدمان رسمي يا ثابت و عناوين مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدامي كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي براساس نقاط موضوع جدولهاي شماره 1 و شماره 2 پيوست- كه توسط افراد دفتر امور مناطق محروم كشور تهيه شده است – و جدول تعيين درصد ضميمه پرداخت مي شود.
ماده 2-فوق العاده موضوع اين آئين نامه در مورد هر يك از نقاط فهرست پيوست كه از لحاظ تقسيمات كشوري تغيير عنوان يا تابعيت يابد همان فوق العاده مربوط به قبل از تغيير عنوان يا تابعيت است .
ماده3- فوق العاده موضوع اين آئين نامه از تاريخ 1/1/1374 تا پايان برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت مي شود و تمديد يا تغيير آن منوط به تجديد نظر در نقاط جمعيتي مزبور به پيشنهاد مشترك دفتر امور مناطق محروم كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران است.
ماده4- پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمان پيماني يا مستخدمان داراي عناوين مشابه منوط به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .
ماده5- فهرست مشاغل خدماتي، تكنيسيني و كارداني، كارشناسي، سرپرستي ، مديريت و مشاغل همتر از موضوع جدول تعيين درصد ضميمه و تغييرات گروههاي شغلي آن با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تاييد شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي رسد.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/05/30 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران