قانون تاسيس دبيرخانه شوراي نگهبانروزنامه رسمي شماره 10810 : 21/1/1361
شماره 109692 13/12/1360
شوراي نگهبان

ماده واحده - شوراي نگهبان به تناسب وظايفي كه درقانون اساسي بر عهده آن گذاشته شده داراي تشكيلات اداري مخصوص بخود خواهدبود كه نمودار سازماني آن تبصويب مشترك كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد0
تبصره 1 : بودجه شوراي نگهبان از طريق دولت در لايحه بودجه كل كشور و منظور و به مجلس پينشهاد خواهد شد0
تبصره 2 : ضوباط استخدامي و حقوق و مزايا وشرايط ترفيع كاركنان تشكيلات اداري شوراي نگهبان همان ضوابط استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي است 0
تبصره 2 : تاتصويب نمودار تشكيلاتي شوراي نگهبان بوسيله دو كميسيون امور اداري و استخدامي و برنامه وبودجه اين شوراميتواند از كاركنان مجلس شوراي اسالمي و يا ازكاركنان دولت بصورت مامور خدمت استفاده نموده و در غير اينصورت از كاركنان غير شاغل به صورت خريد خدمت استفاده خواهند نمود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون مشترك ((اموراداري واستخدامي )) و ((ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تائيد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي

10810 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/01/21 :تاريخ ابلاغ 1360/11/04 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي نگهبان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران