آئين نامه اجرائي بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور


سازمان برنامه و بودجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور آئين نامه بند ياد شدهرا به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شهرداري هاي سراسر كشور موظفند دو درصد (2%) از درآمد ناخالص سال 1373 خود ر جهت احداث و تجهيز مراكز آموزشي، پرورشي، فرهنگي و هنري از قبيل مدارس، دانشگاهها ، سينما، كتابخانه، سالن تئاتر و اجتماعات و كانونهاي بسيح زير نظر كميته موضوع بند (2) اين تصويبنامه هزينه نمايند.
ماده 2- نظارت بر چگونگي مصرف درآمد موضوع ماده يك و تعيين اولويت پروژه ها، برعهده كميته اي به مسئوليت معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور در تهران، معاون امور عمراني استانداري در مراكز استانها و فرماندار يا بخشدار در ساير شهرها – حسب مورد – و متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مذكور در بند «و» تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 3 – درآمد موضوع ماده يك منحصرا براي احداث، تجهيز، تكميل،تعميرات اساسي، ترميم و توسعه مراكز آموزشي، پرورشي، فرهنگي و هنري خواهد بود و مصرف آن براي هزينه هاي جاري و ساير موارد، مطلقا ممنوع مي باشد.
تبصره: پروژه هاي نيمه تمام شهرداريها در موارد مذكور در ماده (1)، اولويت خواهند داشت.
ماده 4 – هزينه اجراي پروژه هاي مصوب كميته موضوع ماده (2) نبايد بيش از درآمدهاي تخصيي شهرداريهاي منطقه باشد و در غير اين صورت مي بايستي منابع مالي مازاد بر هزينه ، بنحوي اطمينان بخش شناسايي و تامين گردد.
ماده 5 – استانداران موظفند بر حسن اجراي اين آئين نامه نظارت نموده و گزارش هاي لازم را قبل از انقضاي مورد مقرر در بند «و» تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 كل كشور به وزارت كشور ارسال نمايند.
معاون اول ريئس جمهور – حسن حبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/02/21 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران