تصويبنامه در مورد تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور در سازمان بخشيدن به پنبه مورد نياز كشور.


رياست جمهوري – دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1373 ،بنا به پيشنهاد رئيس جمهور محترم و براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميد ميرزاده معاون رئيس جمهور در امو راجرائي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در سامان بخشيدن به تامين پنبه مورد نياز كشور تعيين شود.
چگونگي تامين ارز و ريال ضروري براي واردات سريع و همچنين شرايط و ضوابط ورود به كشور و ترخيص پنبه از قرنطينه و گمركات و امور مربوط به حمل و نقل آن از سوي نماينده ويژه تنظيم و هماهنگ مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي
جناب آقاي حميد ميرزاده – معاون اجرائي
باستناد اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهواري اسلامي اريان و تصويب هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1373 به موجب اين حكم به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد سامان بخشيدن به تامين پنبه مورد نياز كشور تعيين مي شويد.
تنظيم و هماهنگي در مورد چگونگي تامين ارز و ريال ضروري براي واردات سريع و همچنين شرايط و ضوابط ورود به كشور و ترخيص پنبه از قرنطينه و گمركات و امور مربوط به حمل و نقل آن از اختيارات جنابعالي ميباشد.
ريئس جمهور- اكبر هاشمي رفسنجاني

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/02/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران