تصويبنامه در خصوص واردات پنبه از كليه كشورهاي توليد كننده به استثناي آذربايجان ، افغانستان و پاكستان


وزارت بازرگاني – وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 21/1/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصويب نمود:
واردات پنبه از كليه كشورهاي توليد كننده به استثناي آذربايجان ، افغانستان و پاكستان با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
دستگاههاي ذي ربط جهت استقرار قرنطينه در مبادي ورودي اقدام خواهند كرد. قبل از استقرار قرنطينه، وزارت كشاورزي موظف است كنترل هاي قرنطينه اي را در مبداء انجام دهد.
تصويبنامه شماره 59177/ت ا ه – مورخ 16/1/1373 لغو مي شود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/01/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران