تصويبنامه راجع به وجوهي كه به منظور بازسازي يا كمك به مراكز فرهنگي، رفاهي و هنري (دولتي) به حسابهاي تعيين شده واريز مي شود.


شماره 58455/ت18171هـ - 4/4/1376

وزارت معادن و فلزات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1376 بنابه پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1371 – تصويب نمود :
كليه وجوهي كه تا پايان سال جاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي (با رعايت مفاد جزء (2) بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور)، به منظور بازسازي يا كمك به مراكز فرهنگي، رفاهي و هنري (دولتي)، به حسابهاي تعيين شده از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته به آنها و ديگر دستگاههاي اجرائي واريز مي شود، از جمله وجوه موضوع ماده ياد شده تلقي مي شوند.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/03/21 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت معادن و فلزات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران