بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستريپدوفيلي در حقوق جزاي اسلامي و حقوق بين المللي


دكتر رضا نوري استاد دانشگاه

پدوفيلي به عنوان زشت ترين ، فجيع ترين و جنجالي ترين مسايل مربوط به حقوق جزا به خصوص در جرايم عليه اطفال و نوجوانان مي باشد ، پدوفيلي ILIHPODEP از ريشه AilihpodeP در حقوق روم و از دو كلمه odeP به معناي بچه و AilihP به معناي دوست داشتن يا عشق ورزيدن ، از زبان لاتين نشات گرفته است و در اصطلاح حقوقي سوء استفاده جنسي از اطفال تلقي مي گردد و در حقوق بين الملل جزايي از پدوفيلي به لذتي كه يك شخص بزرگسال از داشتن روابط جنسي با كودكان اعم از پسر يا دختر مي برد ، تعبير گرديده است 0 ما برا ي شناخت و تجزيه و تحليل اين جرم نفرت انگيز كه اثرات سوء فردي و اجتماعي در جوامع انساني دارد ، در اين مقاله ابتدا به تعريف جرم و اركان آن و سپس به بررسي شناخت و تعيين مجازات آن در حقوق مجازات اسلامي و در پايان به تعريف و بررسي آن از لحاظ تعيين مجازات و طرق جلوگيري از ارتكاب اين جرم زشت و منفور در حقوق بين الملل خواهيم پرداخت .

قسمت اول - تعريف جرم و اركان آن
با كمال تاسف و شرمندگي در جوامع امروزي به علت ضعف و سقوط اخلاقيات به خصوص در جوامعي كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي ، تصور مي نمايند به همان سرعت پيشرفت و تحول علمي و صنعتي بر اوج تمدن نيز سوار گرديده اند و راه صعود مي پيمايند ، در حالي كه با سرعت حيرت انگيزي در سراشيبي سقوط و انهدام فرهنگ ها و اخلاقيات راه انحطاط را طي مي كنند 0 در آن جوامع جرايم جنسي به مراتب بيشتر از جرايم ديگر سايه شوم خود را بر سر بشريت گسترده است 0 باز هم با كمال تاسف جرم هم جنس بازي كه گاهي در بعضي از جوامع پيشرفته ، آنقدر سقوط اخلاقي متحول و ظاهر گرديده است كه نه تنها آن را جرم ندانسته اند بلكه در نهايت حقارت و شرمساري مجوز آن را نيز صادر مي كنندو ازدواج دو هم جنس را قانوني نيز مي نمايند ، از جمله جرايمي است كه فراتر از جرايم جنسي ديگر دامان انسان امروزي را آلوده كرده است 0 بالاخره مجرمان جنسي با استفاده از خردي ، ضعف ، بي اطلاعي و گاهي نياز كودكان و نوجوانان به اين جرم زشت و فجيع نيز روي آورده اند و تمنيات كثيف خود را از طريق آميزش و تمتع از كودكان و نوجوانان و گاهي جوانان ، تشفي مي نمايند 0 از اين طريق با ايذاء و آزار كودكان و ارتكاب جرم پدوفيلي كه در كشور ما در اصطلاح عاميانه به بچه بازي معروف است ، با سوء استفاده از اطفال اعم از پسر يا دختر موجب هتك حرمت فردي و اجتماعي مي شوند 0 لذا شناخت اين جرم و راه جلوگيري از آن مي تواند در ساختن نسل سالم و در نتيجه جامعه صالح آينده موثر گردد .
اصولا" جرايم عليه اطفال گرچه سبب شادي و تامين لذت مجرم مي گردد اما منجر به ايذاء و آزار كودكان به هر طريقي مي شود و داراي اركان سه گانه قانوني ، مادي و معنوي است :
ركن قانوني جرايم عليه اطفال را قانون مجازات اسلامي در موارد مختلف خود بر اساس احكام شرع مشخص نموده و به طور خلاصه شامل مواد ذيل است :
1 - ماده 112 قانون مجازات اسلامي - هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند ، فاعل كشته مي شود .
2 - ماده 619 قانون مجازات اسلامي - هر كس در اماكن عمومي يا معابر معترض اطفال يا زنان گردد و يا با الفاظ و حركاات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد ، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
3 - ماده 633- هر گاه كسي شخصا" يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نيست ، در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون ريال تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا فوت شود رها كننده حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش و يا قصاص محكوم مي شود .
ماده 646 - چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده است ، ازدواج نمايد به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي شود .
بنابراين با توجه به مواد فوق و عممومات شرعي و همچنين قوانين ديگر همچون قانون مسئوليت مدني و قانون مدني در با ب تربيت و حضانت اطفال هر جرمي كه مجني عليه آن طفل با رعايت شرايط عمومي مربوط به صغار باشد ، ركن قانوني جرايم عليه اطفال را تشكيل مي دهد .
ركن مادي جرايم عليه اطفال در سه بخش است ، مرتكب جرم يعني هر شخصي كه با قصد آزار و ايذاء عليه اطفال به ارتكاب اين جرم مبادرت ورزيده است ، موضوع جرم ، كه به طور اعم هر نوع تجاوز و تعرض و ارتكاب عملي بر عليه اطفال است و فعل مرتكب كه انجام خلاف عليه طفل و به طور اخص انجام عمل جنسي به هر صورت عليه طفل مجني عليه مي باشد 0 در ركن معنوي عمد و سوء نيت مجرم در ارتكاب اعمال خلاف عليه اطفال و علم و اطلاع و اختيار در ارتكاب اين اعمال ، يعني قصد عام و قصد خاص بايد وجود داشته باشد .

قسمت دوم :
پدوفيلي از نظر حقوق بين الملل
به موجب اعلاميه جهاني حقوق كودك كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بيستم نوامبر1959 به تصويب رسانيده است و كشور ما نيز به اين اعلاميه پيوسته است در حقوق بين الملل در خصوص پدوفيلي و مجازت آن توجه به 10 مورد زير مورد تاييد ملل جهان قرار گفته است :
1 - كودك به كليه افراد انساني زير 18 سال اعم از ذكور و اناث طلاق مي گردد.
2 - كودك بايد از كليه حقوق مندرج در اعلاميه برخوردار شود يعني همه كودكان بدون استثناء و تبعيض و بدون در نظر گرفتن نژاد ، رنگ ، زبان ، دين ، اعتقاد ، عقايد سياسي يا غيره ، مليت و ساير ويژگيهاي فردي يا اجتماعي مشمول اين حقوق خواهند بود .
3 - كودك بايد از مقررات حمايتي و تاميني ويژه و امكانات زندگي مطلوب از لحاظ جسمي ، روحي ، پرورش بدني و فكري و اخلاقي و اجتماعي به نحو سالم و طبيعي و در محيطي آزاد و به دور از تنش از امكانات تحصيل ، كسب علم و دانش آزاديهاي اجتماعي بهره مند گردد .
4 - منع استثمار كودكان و جلوگيري از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به آنان .
5 - كودك بايد از امنيت اجتماعي بهره مند گردد ، در محيطي سالم پرورش يابد 0 براي اين منظور مادران بايد از امنيت و حمايت خاص كه حتي شامل قبل از تولد كودك و در دوران بارداري نيز مي شود ، بهره مند گردند .
6 - با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيععي براي رشد و رفاه تمامي اعضاء خود خصوصا" كودكان است ، مي بايد از حمايت ها و مساعدتهاي لازمه تا حدي برخوردار گردند تا بتوانند با سلامت جسمي و روحي مسئوليتهاي خود را در جامعه ايفا نمايند 0 به هر حال بايد محيط خانواده ، فضايي مملو از خوشبختي ، سعادت ، محبت و تفاهم براي تامين نيازهاي كودكان از لحاظ رشد و تكامل فيزيكي و شخصيتي باشد .
7 - ميليونها كودك در گرداگرد جهان ، تحت شرايط سخت و دشوار به عنوان كودكان يتيم ، بدون سرپرست ، ولگرد و آواره پناهنده و قربانيان جنگ و بلاياي طبيعي ، مورد بهره كشي قرار دارند كه حمايت از آنان به عنوان بخشي از وظايف و مساعي ملي ، انساني و ديني در همكاريهاي بين المللي بايد مورد توجه واقع شود .
8 - تعليم و تربيت كودكان و تهيه امكانات فرهنگي ، علمي و اجتماعي ، بهداشت عمومي و رواني بايد در سر لوحه برنامه دولت ها ، قرار گيرد .
9 - كوشش در جهت تخفيف آلام كودكان كه در شرايط دشوار به سر مي برند ، اعم از اين كه اين سختي ناشي از عوامل طبيعي ، اجتماعي ، سياسي و 000 باشد و يا جلوگيري از اشتغالات نامناسب ، آوارگي ، بي سرپرستي ، اعتياد ، آلت دست محركين واقع شدن ، آپارتايد ، مهاجرت ، معلوليت جسمي و ذهني و00.
10 - بالاخره و مهمتر از همه تلاش تمام كشورهاي جهان درمبارزه و جلوگيري از بي توجهي ، سهل انگاري ، بد رفتاري يا استثمار، سوء استفاده جنسي وسيله هر كس اعم از اولياء ، قيم ، سرپرست مدرسه و يا هر شخص ديگري كه با امكان بهره گيري از كودك براي تتشفي و لذت جنسي خود از هر طريق كودك را مورد ايذاء و آزار قرار مي دهد و با توجه به اين بند كنوانسيون حقوق كودك در سال 1989 مقرر مي دارد :
تمام كشورهاي طرف كنوانسيون متعهد مي گردند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده ها و استثمارها و رفتارهاي جنسي عليه كودك ، حمايت كنند و از هر نوع عملي كه موجب اضرار و ايذاء و آزار كودك در جهت سود جويي جنسي افراد مي شود اعم از تماسهاي شهوت انگيز ، لواط و هر نوع آميزش غير قانوني ، استفاده از كودكان در فاحشه گري ، تهيه عكس و فيلمهاي پورنوگرافيك ، ربودن كودكان ، قاچاق كودكان و معامله آنها ، سوق دادن آنان به استفاده از مواد مخدر ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر آلوده كردن آنان با مشروبات الكلي و داروهاي مخدر و سوء استفاده جنسي از اين طريق ، شكنجه و آزار هاي جنسي ، جلوگيري كنند و با شدت و بدون هر گونه ملاحظه اجتماعي ياسياسي از اين مجرمين آنان را مجازات نمايند .
توضيحا" بايد گفت جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1372 به كنوانسيون 1989 ملحق گرديده است با اين شرط كه مفاد كنوانسيون در هر مورد و زمان كه در تعرض با قوانين داخلي و نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد از طرف دولت جمهوري اسلامي لازم الرعايه نباشد .
بالاخره در اعلاميه جهاني بقاء رشد و حمايت از كودكان 1990 سازمان ملل متحد نيز با تاكيد و تاييد موارد فوق الاشعار از دولتها مي خواهد در جهت تكميل مراحل قانوني و تصويب قوانين داخلي در مسير اجراي اعلاميه جهاني حقوق كودك و كنوانسيون مربوطه اقدام و تسريع نمايند .
در پايان لازم به ياد آوري است ، با تذككرات و تاكيدات شرع مقدس اسلام در جهت احترام به اطفال و حفظ حقوق آنها قانون مدني نيز تاكيد كرده است به خصوص در مواد 1168 الي 1194 در خصوص حضانت و نگهداري و تعليم و تربيت اطفال كه بر عهده والدين است و نقش و اهميت در اداره امور مولي عليه خود و در نبود آنان نقش وصي و نيز قيم بحث كرده است 0 ماده 1178 با بيان اينكه ابوين مكلف به تربيت اطفال خويش هستند حتي آينده اطفال را مورد توجه و دقت قرار داده است كه در صورت دقت در اجراي احكام فقهي و دستورات قانون مدني كشور ما با اين مشكل و پديده زشت - كه در حال حاضر كشورهاي غربي به شدت با آن مواجه هستند - روبرو نخواهد شد انشاءالله ، وجود و دامن كودكان پاك و معصوم ما - يعني جامعه اي كه فرهنگ اسلامي ما تذكر مكرر در رعايت احترام و شخصيت كودكان دارد - يعني جامعه اي كه فرهنگ اسلامي ما تذكر مكرر در رعايت احترام و شخصيت كودكان دارد - از چنين تجاوزات و آلودگي هايي پاك باشد 0 لذا به عنوان يك مسلمان ايراني ، دست استمداد به سوي تمامي پدران و مادران ، اوليا و مسئولان ، مهدهاي كودك ، كودكستان ، دبستان ها ، مدارس راهنمائي دبيرستان ها ، اماكن عمومي نگهداري كودكان همچون شير خوارگاهها پروررشگاههاي و امثالهم ، نيروهاي متعهد انتظامي ، قضات شريف ، معلمان بزرگوار و استادان ارزشمند و تمام كساني كه مصلح و دلسوز جامعه هستند ، دراز مي نماييم ، تا با تكيه بر شرف و اصالت خاص اسلامي و ايراني ، اعتقادات و تمدن كهن و اصيل ايراني ، فرهنگ عظيم و ارزشمند اسلامي ما كه پيامبر عظيم الشان آن را در مقابل زنده به گور كردن نوزادان دختر اولين پيام رعايت حرمت و احترام به كودكان را در جهان ندا در داد - و با استفاده كامل از كليه موازين شرعي و مقررات قانوني و حتي با استفاده از اعلاميه هاي جهاني ، كنوانسيون ها و ايده هاي بشر دوستانه در جهت حفظ حقوق كودكان ، نوجوانان و جوانان - كه سرمايه وسازنده ايران فردا ، هستند - در مقابل اين پديده زشت و اين نابكاران زشت كردار ، بايستيم و در مقابله با اين جرم و جلوگيري از اجراي آن ، از كودكان حضانت و حمايت نماييم تا هرگز نسل فعلي و آينده كشور اسلامي ما دچار اين بليه و يا بهره مند از اين تمدن ناهنجار غرب نگردد 000 خداوند ما را از اين راه آورد نشات گرفته از تمدن جهان متمدن امروزي بي بهره فرمايدانشاء الله تعالي

منابع:

3 :شماره انتشار
1379/09/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران